Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 257 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 912/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii, podjętym przez kilka państw członkowskich (1)

Data ogłoszenia:2009-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 257 POZ 12

Strona 1 z 15
L 257/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2009

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 912/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii, podjętym przez kilka państw członkowskich

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 169 i art. 172 akapit drugi,

europejska wartość dodana, masa krytyczna z uwzględnieniem rozmiaru oraz liczby uczestniczących programów, a także stopnia podobieństwa działań nimi objętych, oraz skuteczność art. 169 jako najodpowied­ niejszego środka do osiągnięcia celów.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdra­ żającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europej­ skiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (4) („program szczegółowy »Współpraca«”), zachęca do przekrojowego podejścia do tematów badawczych odnoszących się do jednego lub większej liczby tematów siódmego programu ramowego i określa w tym kontekście inicjatywę na mocy art. 169 w dziedzinie metrologii jako jedną z inicjatyw odpowied­ nich dla udziału Wspólnoty, w krajowych programach badawczych realizowanych wspólnie na podstawie art. 169 Traktatu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) („siódmy program ramowy”) (3) przewiduje udział Wspólnoty w programach badawczo-rozwojo­ wych podjętych przez kilka państw członkowskich, w tym udział w strukturach utworzonych w celu wyko­ nania tych programów w rozumieniu art. 169 Traktatu.

(4)

Metrologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki stano­ wiącą podstawowy składnik nowoczesnego społeczeń­ stwa opartego na wiedzy. Miarodajne i porównywalne wzorce jednostek miar oraz właściwe, poddane walidacji metody pomiarowe i badawcze leżą u podstaw rozwoju nauki oraz innowacji technologicznych, a tym samym mają znaczący wpływ na gospodarkę i jakość życia w Europie.

(2)

Siódmy program ramowy określił szereg kryteriów iden­ tyfikacji obszarów inicjatyw podejmowanych na mocy art. 169: związek z celami Wspólnoty, jasne określenie realizowanego celu oraz jego związek z celami programu ramowego, obecność uprzednio istniejącej podstawy (istniejące lub planowane krajowe programy badawcze),

(5)

(1) Opinia z dnia 25 marca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. (3) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.

Obecnie wiele programów lub działań badawczo-rozwo­ jowych podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie na poziomie krajowym w celu wsparcia badań i rozwoju w dziedzinie metrologii jest w niewystarczającym stopniu skoordynowanych na poziomie europejskim oraz nie umożliwiają one uzys­ kania niezbędnej masy krytycznej, której wymagają stra­ tegiczne obszary badań i rozwoju.

(4) Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86.

30.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/13

(6)

Kilka państw członkowskich zainteresowanych spójnym podejściem do dziedziny metrologii na poziomie euro­ pejskim oraz skutecznym działaniem podjęło inicjatywę ustanowienia wspólnego programu badawczo-rozwojo­ wego pod nazwą „Europejski Program Badań Metrolo­ gicznych” („EMRP”) w celu odpowiedzi na rosnące w Europie zapotrzebowanie na nowatorskie rozwiązania metrologiczne, zwłaszcza w nowo powstających dziedzi­ nach techniki, jako źródło innowacji, narzędzie badań naukowych oraz pomoc w kształtowaniu polityki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 257 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L257 - 41 z 200930.9.2009

  Decyzja Komisji 2009/724/WSiSW z dnia 17 września 2009 r. ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L257 - 40 z 200930.9.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotycząca mianowania szefa misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L257 - 38 z 200930.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/324/WE w odniesieniu do odstępstwa od zakazu powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego dotyczącego karmienia niektórych zwierząt futerkowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5550)

 • Dz. U. L257 - 28 z 200930.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7044)

 • Dz. U. L257 - 26 z 200930.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 września 2009 r. ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6910)

 • Dz. U. L257 - 10 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2009 z dnia 29 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla ryb łososiowatych i krewetek (posiadacz zezwolenia: Lallemand SAS) (1)

 • Dz. U. L257 - 7 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2009 z dnia 29 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako dodatku paszowego dla koni (posiadacz zezwolenia: Lallemand SAS) (1)

 • Dz. U. L257 - 5 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2009 z dnia 28 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach WE obszarów VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L257 - 3 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2009 z dnia 28 września 2009 r. r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach WE obszaru VIId przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L257 - 1 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2009 z dnia 29 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.