Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 257 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 września 2009 r. ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6910)

Data ogłoszenia:2009-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 257 POZ 26

Strona 1 z 2
L 257/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 września 2009 r. ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6910)

(Jedynie teksty w języku bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(2009/720/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu infor­ macyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

który będzie pokrywał się z terminem utraty mocy obowiązującej przez rozporządzenie (WE) nr 1104/2008, dzięki czemu aż do tego dnia możliwa będzie kontynuacja działań zmierzających do urucho­ mienia systemu.

(4)

Artykuł 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1104/2008 stanowi, że państwa członkowskie uczestniczące w SIS 1+ przeprowadzają migrację z N.SIS do N.SIS II, korzys­ tając z tymczasowej architektury migracyjnej, przy wsparciu ze strony Francji i Komisji, najpóźniej do dnia 30 września 2009 r. W razie konieczności ten termin może zostać zmieniony zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ust. 2 tego rozporządzenia. Pewne problemy wykryte w trakcie testów SIS II spowo­ dowały opóźnienie w realizacji działań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1104/2008. W konkluzjach z posiedzenia Rady w dniach 26 i 27 lutego 2009 r. stwierdzono, że –zważywszy na to, ile czasu trzeba na rozwiązanie nierozstrzygniętych kwestii – termin przej­ ścia z SIS 1+ na SIS II, ustalony na wrzesień 2009 r., nie jest realistyczny. W związku z opóźnieniem migracji z SIS 1+ do SIS II należy ustanowić nowy termin zakończenia migracji,

(5)

Zgodnie z art. 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczest­ niczyła w przyjmowaniu rozporządzenia (WE) nr 1104/2008, nie jest nim związana, ani nie ma ono do niej zastosowania. Jednakże ze względu na to, że rozpo­ rządzenie (WE) nr 1104/2008 stanowi rozwinięcie dorobku Schengen zgodnie z postanowieniami tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w myśl art. 5 wyżej wspomnianego proto­ kołu, Dania poinformowała o transpozycji tego dorobku do swojego prawa krajowego. Dlatego też w świetle prawa międzynarodowego Dania zobowiązana jest do wprowadzenia w życie niniejszej decyzji. Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, który nie stosuje się do Zjednoczonego Króle­ stwa, zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (2). Zjednoczone Królestwo nie bierze zatem udziału w jego przyjęciu, nie jest nim związane i nie ma on do niego zastosowania. W związku z tym niniejszej decyzji nie należy kierować do Zjednoczonego Królestwa.

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 1.

(2) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

30.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/27

(6)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie tych przepisów dorobku Schengen, w których stosowaniu Irlandia nie uczestniczy zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 257 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L257 - 41 z 200930.9.2009

  Decyzja Komisji 2009/724/WSiSW z dnia 17 września 2009 r. ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L257 - 40 z 200930.9.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotycząca mianowania szefa misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L257 - 38 z 200930.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/324/WE w odniesieniu do odstępstwa od zakazu powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego dotyczącego karmienia niektórych zwierząt futerkowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5550)

 • Dz. U. L257 - 28 z 200930.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7044)

 • Dz. U. L257 - 12 z 200930.9.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 912/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii, podjętym przez kilka państw członkowskich (1)

 • Dz. U. L257 - 10 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2009 z dnia 29 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla ryb łososiowatych i krewetek (posiadacz zezwolenia: Lallemand SAS) (1)

 • Dz. U. L257 - 7 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2009 z dnia 29 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako dodatku paszowego dla koni (posiadacz zezwolenia: Lallemand SAS) (1)

 • Dz. U. L257 - 5 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2009 z dnia 28 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach WE obszarów VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L257 - 3 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2009 z dnia 28 września 2009 r. r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach WE obszaru VIId przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L257 - 1 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2009 z dnia 29 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.