Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 257 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/324/WE w odniesieniu do odstępstwa od zakazu powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego dotyczącego karmienia niektórych zwierząt futerkowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5550)

Data ogłoszenia:2009-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 257 POZ 38

L 257/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/324/WE w odniesieniu do odstępstwa od zakazu powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego dotyczącego karmienia niektórych zwierząt futerkowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5550)

(Jedynie teksty w języku estońskim, fińskim, łotewskim i szwedzkim są autentyczne)

(2009/722/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawia­ jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho­ dzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 22 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W decyzji 2003/324/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Odstępstwo dla Estonii, Łotwy i Finlandii 1. Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 przyznaje się odstępstwo Estonii, Łotwie i Finlandii w odniesieniu do karmienia wymienionych poniżej zwierząt futerkowych przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym z tusz lub części tusz zwierząt tego samego gatunku: a) lisy (Vulpes vulpes i Alopex lagopus); oraz b) szopy pracze (Nycteroites procynoides). 2. Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 przyznaje się odstępstwo Estonii i Łotwie w odniesieniu do karmienia zwierząt futerkowych z gatunku norki amerykańskiej (Mustela vison) przetwo­ rzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym z tusz lub części tusz zwierząt tego samego gatunku.”; 2) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 Zgodność z niniejszą decyzją Estonia, Łotwa i Finlandia niezwłocznie podejmują niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji oraz podają je do wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie Komisję.”; 3) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 7 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej oraz Republiki Finlandii.”.

Artykuł 22 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 przewiduje zakaz karmienia zwierząt prze­ tworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym od zwie­ rząt tego samego gatunku. Po skonsultowaniu się z odpowiednim komitetem naukowym w odniesieniu do zwierząt futerkowych mogą zostać przyznane odstęp­ stwa od tej zasady. Decyzja Komisji 2003/324/WE z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie odstępstwa od zakazu powtórnego przetwa­ rzania wewnątrzgatunkowego dotyczącego zwierząt futerkowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) wymienia państwa członkowskie upoważnione do korzystania z tego odstępstwa, gatunki, które mogą być karmione przetworzonym białkiem zwierzęcym pocho­ dzącym od zwierząt tego samego gatunku, oraz usta­ nawia warunki przeprowadzania karmienia. Łotwa złożyła wniosek o odstępstwo od zakazu powtór­ nego przetwarzania wewnątrzgatunkowego dotyczącego zwierząt futerkowych oraz dostarczyła wystarczających informacji w odniesieniu do środków, które mają zostać podjęte w celu zapewnienia kontroli ryzyka dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Należy zatem 2003/324/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(2)

(3)

(4)

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, s. 37.

30.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/39

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej oraz Republiki Finlandii.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 257 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L257 - 41 z 200930.9.2009

  Decyzja Komisji 2009/724/WSiSW z dnia 17 września 2009 r. ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L257 - 40 z 200930.9.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotycząca mianowania szefa misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L257 - 28 z 200930.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7044)

 • Dz. U. L257 - 26 z 200930.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 września 2009 r. ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6910)

 • Dz. U. L257 - 12 z 200930.9.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 912/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii, podjętym przez kilka państw członkowskich (1)

 • Dz. U. L257 - 10 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2009 z dnia 29 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla ryb łososiowatych i krewetek (posiadacz zezwolenia: Lallemand SAS) (1)

 • Dz. U. L257 - 7 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2009 z dnia 29 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako dodatku paszowego dla koni (posiadacz zezwolenia: Lallemand SAS) (1)

 • Dz. U. L257 - 5 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2009 z dnia 28 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach WE obszarów VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L257 - 3 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2009 z dnia 28 września 2009 r. r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach WE obszaru VIId przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L257 - 1 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2009 z dnia 29 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.