Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 257 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji 2009/724/WSiSW z dnia 17 września 2009 r. ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

Data ogłoszenia:2009-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 257 POZ 41

30.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/41

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA KOMISJI 2009/724/WSiSW z dnia 17 września 2009 r. ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2008/839/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu infor­ macyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (1), w szczególności jej art. 11 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do Irlandii zgodnie z art. 5 protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy prawne Unii Europejskiej, załączonego do trak­ tatu UE i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro­ pejską, oraz zgodnie z art. 6 ust. 2 decyzji Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (3).

Artykuł 11 ust. 2 decyzji 2008/839/WSiSW stanowi, że państwa członkowskie uczestniczące w SIS 1+ przepro­ wadzają migrację z N.SIS do N.SIS II, korzystając z tymczasowej architektury migracyjnej, przy wsparciu ze strony Francji i Komisji, najpóźniej do dnia 30 września 2009 r. W razie konieczności ten termin może zostać zmieniony zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ust. 2 tej decyzji. Pewne problemy wykryte w trakcie testów SIS II spowo­ dowały opóźnienie w realizacji działań określonych w decyzji 2008/839/WSiSW. W konkluzjach z posiedzenia Rady w dniach 26 i 27 lutego 2009 r. stwierdzono, że zważywszy na to, ile czasu trzeba na rozwiązanie nierozstrzygniętych kwestii, termin przejścia z SIS 1+ na SIS II, ustalony na wrzesień 2009 r., nie jest realistyczny. W związku z opóźnieniem migracji z SIS 1+ do SIS II należy ustanowić nowy termin zakończenia migracji, który będzie pokrywał się z terminem utraty mocy obowiązującej przez decyzję 2008/839/WSiSW, dzięki czemu aż do tego dnia możliwa będzie kontynuacja działań zmierzających do uruchomienia systemu. Niniejsza decyzja ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 5 protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy prawne Unii Europejskiej, załączonego do traktatu UE i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz art. 8 ust. 2 decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektó­ rych przepisów dorobku Schengen (2).

(7)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu umowy podpisanej przez Radę Unii Euro­ pejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowa­ dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (4), wchodzących w zakres art. 1 pkt G decyzji Rady 1999/437/WE (5) w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy.

(2)

(3)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu umowy podpisanej przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską i Konfederację Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, wcho­ dzących w zakres art. 1 pkt G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/149/WSiSW (6) w sprawie zawarcia tej umowy w imieniu Unii Europej­ skiej.

(8)

(4)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty­ czącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowa­ dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, wchodzących w zakres art. 1 pkt G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 64 z 7.3.2002, s. 20. 176 z 10.7.1999, s. 36. 176 z 10.7.1999, s. 31. 53 z 27.2.2008, s. 50.

(1) Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 43. (2) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(3 ) (4 ) (5 ) (6 )

L 257/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2009

2008/262/ WSiSW z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do umowy między Unią Euro­ pejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (1).

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Państwa członkowskie uczestniczące w SIS 1+ przeprowadzają migrację z N.SIS do N.SIS II z wykorzystaniem tymczasowej architektury migracyjnej, przy wsparciu Francji oraz Komisji, do dnia utraty mocy obowiązującej przez decyzję 2008/839/WSiSW.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2009 r.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu przytoczoną w art. 67 ust. 1 dyrek­ tywy Rady 2007/533/WSiSW (2) oraz w art. 17 ust. 1 decyzji 2008/839/WSiSW,

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 83 z 26.3.2008, s. 5. (2) Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 257 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L257 - 40 z 200930.9.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/1/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotycząca mianowania szefa misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L257 - 38 z 200930.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/324/WE w odniesieniu do odstępstwa od zakazu powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego dotyczącego karmienia niektórych zwierząt futerkowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5550)

 • Dz. U. L257 - 28 z 200930.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7044)

 • Dz. U. L257 - 26 z 200930.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 września 2009 r. ustanawiająca termin zakończenia migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6910)

 • Dz. U. L257 - 12 z 200930.9.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 912/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii, podjętym przez kilka państw członkowskich (1)

 • Dz. U. L257 - 10 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2009 z dnia 29 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla ryb łososiowatych i krewetek (posiadacz zezwolenia: Lallemand SAS) (1)

 • Dz. U. L257 - 7 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2009 z dnia 29 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako dodatku paszowego dla koni (posiadacz zezwolenia: Lallemand SAS) (1)

 • Dz. U. L257 - 5 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2009 z dnia 28 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach WE obszarów VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L257 - 3 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2009 z dnia 28 września 2009 r. r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach WE obszaru VIId przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L257 - 1 z 200930.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2009 z dnia 29 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.