Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 913/2009 z dnia 24 września 2009 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

Data ogłoszenia:2009-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 1

Strona 1 z 3
1.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 913/2009 z dnia 24 września 2009 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ręczne wózki paletowe oraz ich zasadnicze części pocho­ dzące z Chińskiej Republiki Ludowej.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

Wniosek ten został złożony przez Crown Equipment (Suzhou) Company Limited („Crown Suzhou” lub „wnio­ skodawca”). Wnioskodawca twierdził, że działał w warunkach gospo­ darki rynkowej i nie dokonywał wywozu produktu obję­ tego postępowaniem do Wspólnoty Europejskiej w okresie objętym dochodzeniem, który posłużył do ustalenia środków antydumpingowych, tzn. w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. (zwanym dalej „pierwotnym okresem objętym dochodze­ niem”), oraz że nie jest powiązany z żadnym z producentów eksportujących produkt objęty postępo­ waniem, podlegających obowiązującym środkom. Ponadto wnioskodawca twierdził, że rozpoczął wywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części do Wspólnoty po zakończeniu pierwotnego okresu objętego dochodzeniem. 2.2. Wszczęcie eksportera przeglądu pod kątem nowego

(4)

Rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe i dokonała ostatecznego poboru cła tymczasowego nałożonego na przywóz ręcz­ nych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. W przypadku czterech przedsiębiorstw objętych indywi­ dualnymi stawkami celnymi stawki te wynoszą od 7,6 % do 39,9 %. Cło mające zastosowanie do wszystkich innych przedsiębiorstw wynosi 46,7 %. Rozporządzenie (WE) nr 684/2008 (3) uściśliło zakres środków antydum­ pingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005. 2. OBECNE DOCHODZENIE 2.1. Wniosek o dokonanie przeglądu

(5)

(2)

Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie przeglądu pod kątem nowego eksportera dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 1174/2005, na mocy art. 11 ust. 4 rozporzą­ dzenia podstawowego, od producenta eksportującego

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego oraz po umożliwieniu przedstawienia uwag zainteresowanemu przemysłowi wspólnotowemu Komisja wszczęła rozpo­ rządzeniem (WE) nr 52/2009 (4) przegląd rozporzą­ dzenia (WE) nr 1174/2005 w odniesieniu do wniosko­ dawcy („przegląd”). Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 52/2009 znie­ siono cło antydumpingowe w wysokości 46,7 % nało­ żone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 na

(6)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 189 z 21.7.2005, s. 1. (3) Dz.U. L 192 z 19.7.2008, s. 1.

(4) Dz.U. L 17 z 22.1.2009, s. 19.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 36 z 20091.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 316/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

 • Dz. U. L258 - 34 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nieograniczonego rozszerzenia uznania przez Wspólnotę Polskiego Rejestru Statków (1)

 • Dz. U. L258 - 31 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, które mają zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7388) (1)

 • Dz. U. L258 - 27 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych przedsięwziętych przez Francję w odniesieniu do wprowadzania na jej terytorium mleka i produktów mlecznych z gospodarstwa, w którym potwierdzono przypadek trzęsawki klasycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3580)

 • Dz. U. L258 - 26 z 20091.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 września 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L258 - 20 z 20091.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (1)

 • Dz. U. L258 - 11 z 20091.10.2009

  Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (1)

 • Dz. U. L258 - 9 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2009 z dnia 29 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L258 - 6 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r.

 • Dz. U. L258 - 4 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.