Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 11

Tytuł:

Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (1)

Data ogłoszenia:2009-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 11

Strona 1 z 7
1.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/11

DYREKTYWY

DYREKTYWA 2009/101/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich

(wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

towo-akcyjnych oraz ich nieważność ma szczególne znaczenie, w szczególności w celu zapewnienia ochrony interesów osób trzecich.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2 lit. g),

uwzględniając program ogólny znoszenia ograniczeń w zakresie swobody przedsiębiorczości (1), w szczególności jego tytuł VI,

Podstawowe dokumenty spółki powinny być jawne w celu umożliwienia osobom trzecim zapoznania się z ich treścią oraz innymi informacjami dotyczącymi spółki, w szczególności z danymi osób, które są upraw­ nione do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki. Bez uszczerbku dla istotnych wymagań i formalności ustanowionych przez prawo wewnętrzne państwa człon­ kowskiego, spółki powinny mieć możliwość wyboru składania swoich obowiązkowych dokumentów i informacji w formie papierowej lub elektronicznej. Zainteresowane strony powinny mieć możliwość otrzy­ mania z rejestru kopii takich dokumentów i informacji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Należy zezwolić państwom członkowskim, aby zdecydo­ wały o prowadzeniu krajowego biuletynu przeznaczo­ nego do publikacji obowiązkowych dokumentów i informacji, w formie papierowej lub elektronicznej, lub przewidziały ich ujawnianie w równie skuteczny sposób. Transgraniczny dostęp do informacji o spółce powinien zostać ułatwiony poprzez umożliwienie, oprócz obowiązkowego ujawnienia dokonywanego w jednym z języków dopuszczonych w państwie członkowskim spółki, dobrowolnej rejestracji wymaganych dokumentów i informacji w dodatkowych językach. Osoby trzecie, działające w dobrej wierze, powinny móc polegać na tłumaczeniach tych dokumentów i informacji. Należy uściślić, że oświadczenie dotyczące obowiązko­ wych informacji określone w niniejszej dyrektywie powinno być zawarte we wszystkich pismach i formularzach zamówień spółek, bez względu na to, czy stosowana jest forma papierowa, czy też jakakolwiek inna. W świetle rozwoju technologicznego właściwe jest również zapewnienie umieszczania tych oświadczeń na stronie internetowej spółki.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

(5)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wyma­ gane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzys­ kania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapew­ nienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (4) została kilkakrotnie znacząco zmie­ niona (5). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości należy tę dyrektywę ujednolicić.

(7)

(2)

Koordynacja przepisów prawa krajowego dotyczących jawności, ważności zobowiązań spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandy­

(8)

(1) Dz.U. 2 z 15.1.1962, s. 36/62. (2) Dz.U. C 204 z 9.8.2008, s. 25. (3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. (4) Dz.U. L 65 z 14.3.1968, s. 8. (5) Zob. załącznik I część A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 36 z 20091.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 316/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

 • Dz. U. L258 - 34 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nieograniczonego rozszerzenia uznania przez Wspólnotę Polskiego Rejestru Statków (1)

 • Dz. U. L258 - 31 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, które mają zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7388) (1)

 • Dz. U. L258 - 27 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych przedsięwziętych przez Francję w odniesieniu do wprowadzania na jej terytorium mleka i produktów mlecznych z gospodarstwa, w którym potwierdzono przypadek trzęsawki klasycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3580)

 • Dz. U. L258 - 26 z 20091.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 września 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L258 - 20 z 20091.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (1)

 • Dz. U. L258 - 9 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2009 z dnia 29 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L258 - 6 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r.

 • Dz. U. L258 - 4 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 1 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 913/2009 z dnia 24 września 2009 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.