Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 31 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, które mają zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7388) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 31 - Strona 2

Strona 2 z 2

w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych (2) proces produkcji zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego powinien być monitorowany w celu wykrywania obec­ ności niektórych pozostałości i substancji u zwierząt żywych, w ich odchodach, płynach ustrojowych i tkankach, a także w produktach pochodzenia zwierzę­ cego, paszach dla zwierząt i w wodzie pitnej. W art. 29 dyrektywy 96/23/WE zawarty jest wymóg, zgodnie z którym gwarancje udzielane przez kraje trzecie muszą mieć skutki co najmniej równoważne do tych przewidzianych w wymienionej dyrektywie. Wyniki ostatniej wspólnotowej wizyty kontrolnej w Indiach ujawniły niedociągnięcia w zakresie systemu kontroli poziomu pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych.

(6)

(2)

(7)

(8)

(3)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.

(3 ) (4 ) (5 ) (6 )

L 258/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.10.2009

(9)

Niniejsza decyzja powinna zostać poddana przeglądowi w świetle gwarancji udzielonych przez Indie i na podstawie wyników badań analitycznych przeprowadzo­ nych przez państwa członkowskie. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

graniczną (CC-alfa) zastosowanej metody potwierdzającej zgodnie z art. 6 decyzji 2002/657/WE, państwa członkowskie bezzwłocznie informują o tym Komisję. 2. Jeżeli badania analityczne wykażą obecność nitrofuranów lub ich metabolitów w stężeniach przekraczających wspól­ notową minimalną wymaganą wartość graniczną wydajności, przesyłki nie mogą zostać wprowadzone do obrotu. 3. Do przesyłania informacji, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie wykorzystują system wczesnego ostrze­ gania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt, ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 178/2002. 4. Państwa członkowskie co trzy miesiące przedkładają Komisji sprawozdanie zawierające wszystkie wyniki badań anali­ tycznych. Stosować należy wspólny format sprawozdań okre­ ślony w załączniku do niniejszej decyzji. 5. Sprawozdanie to powinno być przedłożone w miesiącu następującym po każdym kwartale (kwiecień, lipiec, październik i styczeń). Artykuł 5 Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji zostaje obciążony wysyłający, odbiorca lub odpowiednio ich przedstawiciele. Artykuł 6

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejsza decyzja ma zastosowanie do przesyłek skorupiaków z akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt (zwanych dalej „przesyłkami skorupiaków”). Artykuł 2 1. Państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Wspól­ noty przesyłek skorupiaków, pod warunkiem że towarzyszą im wyniki badań analitycznych przeprowadzonych w miejscu pochodzenia w celu zagwarantowania, iż produkty te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 2. Badania analityczne muszą zostać przeprowadzone w szczególności w celu wykrycia obecności nitrofuranów lub ich metabolitów zgodnie z decyzją 2002/657/WE. Artykuł 3 1. W drodze odstępstwa od art. 2, państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek skorupiaków, którym nie towa­ rzyszą wyniki badań analitycznych, pod warunkiem że państwo członkowskie dokonujące przywozu zapewni poddanie każdej przesyłki odpowiednim kontrolom po jej przywiezieniu na granicę Wspólnoty w celu zagwarantowania, że nie stanowi ona zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 2. Przesyłki, o których mowa w ust. 1, są przetrzymywane na granicy Wspólnoty do momentu stwierdzenia na podstawie wyników badań, że metabolity nitrofuranów nie występują w nich w stężeniach przekraczających wspólnotową minimalną wymaganą wartość graniczną wydajności (MRPL) wynoszącą 1 μg/kg, jak określono w decyzji 2002/657/WE. Artykuł 4 1. W przypadku wykrycia w wyniku badań analitycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, obecności metabolitów nitro­ furanów w stężeniach przekraczających decyzyjną wartość

Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o działaniach podjętych w celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją. Artykuł 7 Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi w świetle gwarancji udzielonych przez Indie i na podstawie wyników badań analitycznych przeprowadzonych przez państwa człon­ kowskie. Artykuł 8 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 września 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

1.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/33

ZAŁĄCZNIK WSPÓLNY FORMAT SPRAWOZDANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 4 UST. 4 Wyniki kontroli przesyłek skorupiaków pochodzących z Indii pod kątem nitrofuranów i ich metabolitów

Decyzja (odrzucone/ > MRPL (1 μg/kg) wysłane z powrotem/ T/N zniszczone/wprowa­ dzone do obrotu)

Gatunek skorupiaków

Kod próbki

Data analizy: (dd/mm/rrrr)

Wynik (μg/kg)

CCα metody potwierdzającej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 31 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 36 z 20091.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 316/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

 • Dz. U. L258 - 34 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nieograniczonego rozszerzenia uznania przez Wspólnotę Polskiego Rejestru Statków (1)

 • Dz. U. L258 - 27 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych przedsięwziętych przez Francję w odniesieniu do wprowadzania na jej terytorium mleka i produktów mlecznych z gospodarstwa, w którym potwierdzono przypadek trzęsawki klasycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3580)

 • Dz. U. L258 - 26 z 20091.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 września 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L258 - 20 z 20091.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (1)

 • Dz. U. L258 - 11 z 20091.10.2009

  Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (1)

 • Dz. U. L258 - 9 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2009 z dnia 29 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L258 - 6 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r.

 • Dz. U. L258 - 4 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 1 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 913/2009 z dnia 24 września 2009 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.