Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, które mają zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7388) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 31

Strona 1 z 2
1.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 września 2009 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, które mają zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7388)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/727/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pomimo gwarancji udzielonych przez Indie państwa członkowskie zgłaszają Komisji coraz większą liczbę przypadków wykrycia nitrofuranów i ich metabo­ litów w skorupiakach przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt. Obecność tych produktów i substancji w żywności jest sprzeczna z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2377/90 (3) oraz może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Owe produkty pochodzenia zwierzęcego wykorzysty­ wane są również do wytwarzania pasz dla zwierząt hodowanych w ramach akwakultury. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) nitrofurany oraz ich metabolity nie są dozwolonym dodatkiem do pasz. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parla­ mentu Europejskiego i Rady (5) stosowanie w paszach dla zwierząt gospodarskich tego rodzaju produktów pocho­ dzenia zwierzęcego, które zawierają nitrofurany wykorzy­ stywane jako substancje przeciwbakteryjne, jest zabro­ nione, ponieważ są to produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego kategorii 2. W odniesieniu do przywozu skorupiaków z akwakultury pochodzących z Indii, aby zagwarantować skuteczną i jednolitą ochronę zdrowia ludzkiego we wszystkich państwach członkowskich, należy przyjąć na poziomie Wspólnoty określone środki stosowane w stanach zagro­ żenia. W związku z tym państwa członkowskie powinny zezwalać na przywóz skorupiaków z akwakultury pocho­ dzących z Indii tylko wtedy, gdy istnieją dowody na to, że zostały one poddane badaniom analitycznym w miejscu pochodzenia w celu zweryfikowania, czy stężenie nitrofuranów lub ich metabolitów nie prze­ kracza decyzyjnej wartości granicznej zastosowanej metody potwierdzającej, zgodnie z decyzją Komisji 2002/657/WE (6). Można jednak zezwolić na przywóz przesyłek, którym nie towarzyszą wyniki badań analitycznych wykonanych w miejscu pochodzenia, pod warunkiem że państwo członkowskie dokonujące przywozu zapewni poddanie tych przesyłek odpowiednim badaniom w momencie ich przywiezienia na granicę Wspólnoty i zagwarantuje przechowywanie przesyłek pod urzędową kontrolą do momentu uzyskania wyników tych badań.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 224 268 273 221 z z z z 18.8.1990, s. 1. 18.10.2003, s. 29. 10.10.2002, s. 1. 17.8.2002, s. 8.

(5)

W rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 ustanowiono ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczegól­ ności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie wspólnotowym i krajowym. W rozporządzeniu tym przewidziano podjęcie środków stosowanych w stanach zagrożenia (środków nadzwyczajnych), gdy nie ma wątpliwości, że żywność lub pasze przywożone z kraju trzeciego mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, i gdy zagrożenia tego nie można w zadowalającym stopniu ograniczyć środkami wprowadzanymi przez państwo(-a) członkowskie, którego(-ych) sprawa dotyczy. Zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 36 z 20091.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 316/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

 • Dz. U. L258 - 34 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nieograniczonego rozszerzenia uznania przez Wspólnotę Polskiego Rejestru Statków (1)

 • Dz. U. L258 - 27 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych przedsięwziętych przez Francję w odniesieniu do wprowadzania na jej terytorium mleka i produktów mlecznych z gospodarstwa, w którym potwierdzono przypadek trzęsawki klasycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3580)

 • Dz. U. L258 - 26 z 20091.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 września 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L258 - 20 z 20091.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (1)

 • Dz. U. L258 - 11 z 20091.10.2009

  Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (1)

 • Dz. U. L258 - 9 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2009 z dnia 29 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L258 - 6 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r.

 • Dz. U. L258 - 4 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 1 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 913/2009 z dnia 24 września 2009 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.