Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nieograniczonego rozszerzenia uznania przez Wspólnotę Polskiego Rejestru Statków (1)

Data ogłoszenia:2009-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 34

L 258/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.10.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nieograniczonego rozszerzenia uznania przez Wspólnotę Polskiego Rejestru Statków

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/728/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (1), w szczególności jego art. 15,

W odniesieniu do większości uchybień Polski Rejestr Statków bezzwłocznie wdrożył odpowiednie i wystarczające działania naprawcze. Pozostałe uchybienia dotyczą głównie wdrożenia reguł i procedur, w szczególności w zakresie kontroli jakości stoczni oraz weryfikacji nowo zbudowanych statków, szkolenia i kwalifikacji inspektorów oraz przeniesienia klasy. Poproszono zatem Polski Rejestr Statków o wdrożenie dalszych działań naprawczych w tym względzie. Jakkol­ wiek poważne, uchybienia te nie stanowią obecnie podstawy do kwestionowania ogólnej jakości głównych systemów i mechanizmów kontroli organizacji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Decyzją 2006/660/WE (2) Komisja przyznała na okres trzech lat ograniczone uznanie dla Polskiego Rejestru Statków. Tego rodzaju uznanie przyznaje się organiza­ cjom znanym jako towarzystwa klasyfikacyjne, które spełniają wszystkie kryteria inne niż te określone w sekcji A „Ogólne minimalne kryteria” pkt 2 i 3 załącz­ nika do dyrektywy Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na stat­ kach oraz odpowiednich działań administracji morskich (3). Skutki tego uznania ograniczały się do Republiki Czeskiej, Cypru, Litwy, Malty, Polski oraz Słowacji.

W międzyczasie weszło w życie rozporządzenie (WE) nr 391/2009. Przewiduje ono, że organizacje, którym na dzień wejścia w życie rozporządzenia udzielono już uznania zgodnie z dyrektywą 94/57/WE, zachowują to uznanie. Komisja musi zbadać te uznania do dnia 17 czerwca 2010 r. w celu podjęcia decyzji, czy ograni­ czenia należy zastąpić innymi ograniczeniami czy usunąć.

(5)

Informacje dostępne Komisji w wyniku przeprowadzo­ nych ocen i inspekcji wskazują, iż Polski Rejestr Statków zasadniczo spełnia wymogi i zobowiązania określone w rozporządzeniu (WE) nr 391/2009 w zakresie wszyst­ kich tras i wszystkich rodzajów statków.

(6) (2)

Komisja przeprowadziła ocenę Polskiego Rejestru Statków zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 94/57/WE. Ocena opierała się na wynikach czterech inspekcji infor­ macyjnych przeprowadzonych w 2007 r. przez ekspertów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego zgodnie z art. 2 lit. b) ppkt (iii) rozporzą­ dzenia (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (4). Do udziału w ocenie zaproszono administracje czeską, cypryjską, litewską, maltańską, polską i słowacką. Komisja wzięła również pod uwagę ustalenia dwóch późniejszych inspekcji przeprowadzonych przez Euro­ pejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego w kwietniu i maju 2009 r. w celu sprawdzenia działań Polskiego Rejestru Statków w zakresie nadzoru nad budową nowych statków oraz w celu weryfikacji działań napraw­ czych wdrożonych przez Polski Rejestr Statków w odpowiedzi na ocenę Komisji.

z z z z 28.5.2009, s. 11. 3.10.2006, s. 17. 12.12.1994, s. 20. 5.8.2002, s. 1.

Na podstawie danych opublikowanych ostatnio w ramach Paryskiego Protokołu Ustaleń w sprawie kontroli państwa portu, które dotyczą inspekcji przepro­ wadzonych przez państwa sygnatariuszy do 2008 r., odsetek zatrzymań statków ze względów związanych ze świadectwami wystawionymi im przez Polski Rejestr Statków w latach 2006–2008 pozostawał na poziomie 0,77 % całkowitej liczby inspekcji, natomiast średni odsetek dla uznanych organizacji wynosił 0,34 %.

(7)

Rozszerzenie uznania Polskiego Rejestru Statków przez Wspólnotę powinno wejść w życie dnia 29 września 2009 r. w celu zapewnienia jego ciągłości.

(8)

(1 )

Dz.U. L 131 (2) Dz.U. L 272 (3) Dz.U. L 319 (4) Dz.U. L 208

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniom Morza przez Statki (COSS) ustanowionego na mocy art. 12 rozporządzenia (WE) nr 391/2009,

1.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/35

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Uznanie Polskiego Rejestru Statków przez Wspólnotę zostaje niniejszym rozszerzone bez ograniczeń z dniem 29 września 2009 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 września 2009 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 36 z 20091.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 316/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

 • Dz. U. L258 - 31 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, które mają zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7388) (1)

 • Dz. U. L258 - 27 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych przedsięwziętych przez Francję w odniesieniu do wprowadzania na jej terytorium mleka i produktów mlecznych z gospodarstwa, w którym potwierdzono przypadek trzęsawki klasycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3580)

 • Dz. U. L258 - 26 z 20091.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 września 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L258 - 20 z 20091.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (1)

 • Dz. U. L258 - 11 z 20091.10.2009

  Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (1)

 • Dz. U. L258 - 9 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2009 z dnia 29 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L258 - 6 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r.

 • Dz. U. L258 - 4 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 1 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 913/2009 z dnia 24 września 2009 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.