Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 26 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 26 POZ 4

L 26/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2009

RADA I KOMISJA

DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2009/81/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3) (2)

Do czasu wejścia protokołu w życie stosuje się go tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r. Protokół powinien zostać zawarty,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 zdanie ostatnie oraz art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, art. 94, art. 133 i art. 181a, w powiązaniu z art. 300 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 6 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), po zatwierdzeniu przez Radę, zgodnie z art. 101 Traktatu usta­ nawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym w imieniu Wspólnoty, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz państw członkowskich zatwierdza się protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (3). Artykuł 2 Przewodniczący Rady w imieniu Wspólnoty i jej państw człon­ kowskich składa powiadomienie przewidziane w art. 3 proto­ kołu. Przewodniczący Komisji równocześnie składa tego rodzaju powiadomienie w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Bułgarii

i

Rumunii,

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazach­ stanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystą­ pienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej został podpisany w imieniu Wspólnoty i państw człon­ kowskich w dniu 16 września 2008 r. zgodnie z decyzją Rady 2008/777/WE (2).

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r. W imieniu Rady

M. BARNIER

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Opinia z dnia 2 września 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 267 z 8.10.2008, s. 23.

(3) Dz.U. L 267 z 8.10.2008, s. 25.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 26 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 7 z 200930.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1454/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne zasady określania procedury przetargowej w odniesieniu do ustalania refundacji wywozowych na niektóre produkty rolne (  Dz.U. L 325 z 11.12.2007)

 • Dz. U. L26 - 6 z 200930.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 402/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie procedur przywozu żyta z Turcji (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 120 z 7.5.2008)

 • Dz. U. L26 - 5 z 200930.1.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L26 - 3 z 200930.1.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L26 - 1 z 200930.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 0 z 200930.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.