Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 260 POZ 31

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 września 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/21)

Data ogłoszenia:2009-10-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 260 POZ 31

Strona 1 z 8
3.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/31

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 17 września 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/21) (2009/734/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 105 ust. 2 tiret pierwsze i czwarte, W wytycznych EBC/2007/2 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 definicja „systemu zewnętrznego” otrzymuje brzmienie: „— »system zewnętrzny« system zarządzany przez podmiot mający siedzibę w EOG i podlegający nadzorowi ostroż­ nościowemu (supervision) lub nadzorowi systemowemu (oversight) właściwego organu, spełniający wymogi nadzorcze dotyczące miejsca położenia infrastruktury świadczącej usługi w euro, okresowo nowelizowane i ogłaszane na stronie internetowej EBC (*), w przypadku gdy w systemie takim odbywa się obrót płatnościami lub instrumentami finansowymi, względnie rozliczanie takiego obrotu, przy czym rozra­ chunek powstających w ten sposób zobowiązań pieniężnych następuje w TARGET2 zgodnie z niniejszymi wytycznymi oraz umową dwustronną między danym systemem zewnętrznym a odpowiednim BC Eurosystemu, ___________ (*) Obecna polityka Eurosystemu w zakresie miejsca położenia infrastruktury określona jest w następujących komunikatach, dostępnych na stronie internetowej EBC pod adresem www. ecb.europa.eu: a) »Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area« z dnia 3 listopada 1998 r.; b) »The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing« z dnia 27 września 2001 r.; c) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions« z dnia 19 lipca 2007 r.; oraz d) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ « z dnia 20 listopada 2008 r.”;

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 3 ust. 1 oraz art. 17, 18 i 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła wytyczne EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowa­ nego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (1) regulujące dzia­ łanie systemu TARGET2, który charakteryzuje się poje­ dynczą platformą techniczną zwaną jednolitą wspólną platformą (Single Shared Platform, SSP).

(2)

W wytycznych EBC/2007/2 należy wprowadzić zmiany: a) uwzględniające nową wersję SSP; b) w celu wyjaśnienia szczególnych zasad dotyczących miejsca położenia insty­ tucji sprawujących nadzór systemowy, do których prze­ strzegania obowiązane są podmioty świadczące usługi w euro; c) wprowadzające wyłączenia dotyczące porozu­ mień dwustronnych z systemami zewnętrznymi, które zakładają rachunki w PM i nie podlegają roszczeniom z tytułu zastawu lub potrącenia wierzytelności; d) uwzględniające szereg innych zmian i wyjaśnień o charakterze technicznym i redakcyjnym; oraz e) skre­ ślające nieobowiązujące już postanowienia dotyczące migracji do TARGET2,

(1) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 1.

L 260/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.10.2009

2) w art. 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W drodze wyjątku od postanowień ust. 3 porozu­ mienia dwustronne z systemami zewnętrznymi stosującymi interfejs użytkownika, które dokonują rozrachunku trans­ akcji płatniczych jedynie na rzecz swoich klientów, powinny być zgodne z: a) załącznikiem II, z wyjątkiem tytułu V, art. 36 oraz dodatków VI i VII; oraz b) art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 260 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 40 z 20093.10.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2009/7/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (  Dz.U. L 172 z 2.7.2009)

 • Dz. U. L260 - 30 z 20093.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L260 - 29 z 20093.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Belgii

 • Dz. U. L260 - 28 z 20093.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Grecji

 • Dz. U. L260 - 20 z 20093.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA) (1)

 • Dz. U. L260 - 5 z 20093.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (1)

 • Dz. U. L260 - 3 z 20093.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2009 z dnia 1 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszaru V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L260 - 1 z 20093.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 920/2009 z dnia 2 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.