Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 926/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 19

Strona 1 z 20
6.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/19

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 926/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

niem” albo „OD”). Analiza tendencji mających znaczenie dla oceny szkody objęła okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9 i 10,

2. Dalsze postępowanie

(4)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym,

Po ujawnieniu istotnych faktów i ustaleń, na których podstawie podjęto decyzję o wprowadzeniu tymczaso­ wych środków antydumpingowych („ujawnienie tymcza­ sowych ustaleń”), kilka zainteresowanych stron przed­ łożyło oświadczenia w formie pisemnej, przedstawiające swoje opinie w sprawie tymczasowych ustaleń. Strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie, uzyskały taką możliwość.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

A. PROCEDURA

1. Środki tymczasowe

(1)

Dnia 9 lipca 2008 r. Komisja opublikowała zawiado­ mienie (2) o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Dnia 8 kwietnia 2009 r. Komisja nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 289/2009 (3) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczaso­ wych”), tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z ChRL.

Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformu­ łowania ostatecznych ustaleń. W szczególności Komisja przesłała dodatkowy kwestionariusz do objętych próbą producentów wspólnotowych, aby zgromadzić szczegó­ łowe informacje na temat zmian na rynku oraz rozwoju głównych wskaźników szkody po upływie OD. Po wpro­ wadzeniu tymczasowych środków przeprowadzono także dodatkowe wizyty weryfikacyjne na terenie następujących producentów niektórych rur i przewodów bez szwu w UE:

— Vallourec & Mannesmann Düsseldorf, Niemcy,

Deutschland

GmbH,

(2)

Postępowanie zostało wszczęte po złożeniu skargi przez Komitet Ochrony Przemysłu Stalowych Rur Bez Szwu Unii Europejskiej (Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union) („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących większość, w tym przypadku ponad 50 %, całkowitej wspólnotowej produkcji niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali.

— Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billan­ court, Francja,

— Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Włochy,

— Tubos Reunidos SA, Amurrio, Hiszpania,

(3)

Jak wskazano w motywie 13 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, dochodzenie w sprawie dumpingu oraz szkody obejmowało okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. („okres objęty dochodze­

— Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Hiszpania,

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. C 174 z 9.7.2008, s. 7. (3) Dz.U. L 94 z 8.4.2009, s. 48.

— Ponadto przeprowadzono wizytę weryfikacyjną na terenie przedsiębiorstwa skarżącego w BoulogneBillancourt we Francji.

L 262/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 54 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. uchylająca dyrektywę 2009/124/WE zmieniającą załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7705) (1)

 • Dz. U. L262 - 52 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków wprowadzonych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na przywóz i sprzedaż whisky w Urugwaju

 • Dz. U. L262 - 50 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących, między innymi, z Brazylii

 • Dz. U. L262 - 43 z 20096.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania środków określonych w decyzji 2007/641/WE kończących konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 instrumentu współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L262 - 40 z 20096.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/107/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów (1)

 • Dz. U. L262 - 38 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2009 z dnia 5 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L262 - 36 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2009 z dnia 5 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L262 - 1 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 925/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.