Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących, między innymi, z Brazylii

Data ogłoszenia:2009-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 50

Strona 1 z 2
L 262/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 października 2009 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących, między innymi, z Brazylii (2009/736/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4) B. ZOBOWIĄZANIE

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8 i 9,

W następstwie przyjęcia tymczasowych środków anty­ dumpingowych jedyny współpracujący producent ekspor­ tujący w Brazylii, Companhia Brasileira de Aluminio (CBA), zaproponował zobowiązanie cenowe zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. W propozycji zobowiązania przedsiębiorstwo CBA zobo­ wiązało się w czasie trwania dochodzenia do sprzedaży produktu objętego postępowaniem po cenach równych lub wyższych od poziomu, który usuwa wyrządzający szkodę wpływ dumpingu. CBA podało jedną minimalną cenę importową („MCI”) dla wszystkich rodzajów produktów w celu ograniczenia ryzyka obejścia tych zobowiązań.

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (1)

Zobowiązanie przewiduje indeksację minimalnej ceny importowej, zważywszy na ścisłe powiązanie ceny produktu objętego postępowaniem z ceną głównego surowca, aluminium pierwotnego, który jest surowcem sprzedawanym na całym świecie i notowanym na Londyńskiej Giełdzie Metali („LME”).

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 287/2009 (2), Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(6)

(2)

W następstwie przyjęcia tymczasowych środków anty­ dumpingowych Komisja kontynuowała badanie dumpingu, szkody i interesu Wspólnoty. Dochodzenie potwierdziło tymczasowe ustalenia dotyczące dumpingu wyrządzającego szkodę w odniesieniu do tego przywozu.

Oferta minimalnej ceny importowej złożona przez przedsiębiorstwo była oparta na poziomie ceny niewy­ rządzającej szkody obliczonym w odniesieniu do okresu objętego dochodzeniem na podstawie cen sprzedaży przemysłu wspólnotowego.

(7)

(3)

Ostateczne ustalenia i wnioski z dochodzenia są przed­ stawione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 925/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nałożenia osta­ tecznego cła antydumpingowego i stanowiącym o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej (3).

Zobowiązanie CBA obejmowało również postanowienie, że wszelka sprzedaż będzie prowadzona przez CBA bezpośrednio na rzecz pierwszego niezależnego odbiorcy we Wspólnocie oraz że CBA zobowiązuje się nie sprze­ dawać produktów innych niż te objęte zobowiązaniem odbiorcom nabywającym produkty objęte zobowiąza­ niem.

(8)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 94 z 8.4.2009, s. 17. (3) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

CBA zobowiązało się również regularnie dostarczać Komisji szczegółowe informacje dotyczące dokonywa­ nego przez nie wywozu do Wspólnoty, co oznacza możliwość skutecznego monitorowania przez Komisję złożonego zobowiązania.

6.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/51

C. UWAGI STRON I PRZYJĘCIE ZOBOWIĄZANIA (9)

(12)

Przemysł wspólnotowy wskazał, że zobowiązanie ze strony Brazylii mogłoby zostać przyjęte pod pewnymi warunkami, w tym pod warunkiem zastosowania sztucz­ nego kursu wymiany dolara wobec euro oraz pułapów ilościowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 54 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. uchylająca dyrektywę 2009/124/WE zmieniającą załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7705) (1)

 • Dz. U. L262 - 52 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków wprowadzonych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na przywóz i sprzedaż whisky w Urugwaju

 • Dz. U. L262 - 43 z 20096.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania środków określonych w decyzji 2007/641/WE kończących konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 instrumentu współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L262 - 40 z 20096.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/107/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów (1)

 • Dz. U. L262 - 38 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2009 z dnia 5 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L262 - 36 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2009 z dnia 5 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L262 - 19 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 926/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L262 - 1 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 925/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.