Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 263 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 października 2009 r. określająca praktyczne ustalenia dotyczące wymiany informacji drogą elektroniczną między państwami członkowskimi na mocy rozdziału VI dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7493) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 263 POZ 32

Strona 1 z 3
L 263/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 października 2009 r. określająca praktyczne ustalenia dotyczące wymiany informacji drogą elektroniczną między państwami członkowskimi na mocy rozdziału VI dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7493)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/739/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (1), w szczególności jej art. 36 zdanie drugie, po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

noeuropejskich usług eGovernment dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli (IDABC) (2) jest narzędziem elektronicznym mającym na celu wspieranie pewnych aktów prawnych w dziedzinie rynku wewnętrz­ nego, na mocy których wymagana jest wymiana infor­ macji między organami administracyjnymi państw człon­ kowskich. Ponieważ IMI umożliwia bezpieczną i ustrukturyzowaną wymianę informacji między właści­ wymi organami drogą elektroniczną oraz umożliwia również właściwym organom łatwą identyfikację właści­ wego interlokutora w innym państwie członkowskim oraz komunikowanie się ze sobą w szybki i efektywny sposób, właściwe jest wykorzystanie IMI do wymiany informacji dla celów dyrektywy 2006/123/WE.

(3)

Zobowiązanie do wzajemnej pomocy i skutecznej współ­ pracy nałożone na państwa członkowskie na mocy art. 28–36 dyrektywy 2006/123/WE pociąga za sobą konieczność wymiany informacji pomiędzy właściwymi organami państw członkowskich. Aby prawidłowo funk­ cjonować, współpraca między państwami członkowskimi musi być wspomagana za pomocą środków technicz­ nych, które umożliwiają bezpośrednią i szybką komuni­ kację między właściwymi organami państw członkow­ skich. W tym celu art. 34 ust. 1 dyrektywy 2006/123/WE stanowi, że Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, ustanawia elektroniczny system wymiany informacji pomiędzy państwami człon­ kowskimi, z uwzględnieniem istniejących systemów informacyjnych. System wymiany informacji rynku wewnętrznego („IMI”) ustanowiony zgodnie z decyzją 2004/387/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperatywnego świadczenia ogól­

W celu umożliwienia właściwym organom państwa członkowskiego dokonywania efektywnej wymiany infor­ macji drogą elektroniczną konieczne jest ustanowienie praktycznych ustaleń dla takiej wymiany poprzez IMI. Oprócz wniosków o informacje i wniosków o przeprowadzenie kontroli, weryfikacji i dochodzeń, oraz odpowiedzi na nie, dyrektywa 2006/123/WE prze­ widuje dwa szczególne mechanizmy wymiany informacji: wymianę informacji na temat konkretnych poważnych zdarzeń lub okoliczności odnoszących się do działalności usługowej, mogących spowodować istotną szkodę dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub dla środowiska naturalnego („mechanizm ostrzegania”) na mocy art. 29 ust. 3 i art. 32 ust. 1 dyrektywy 2006/123/WE oraz wymianę informacji na temat wyjątkowych środków dotyczących bezpieczeństwa usług („odstępstwa indywi­ dualne”) na mocy art. 18 i 35 dyrektywy 2006/123/WE.

(4)

(2)

(1) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.

(2) Dz.U. L 181 z 18.5.2004, s. 25.

7.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/33

(5)

W związku z tym, że mechanizm ostrzegania dotyczy poważnych zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub środowiska naturalnego, ścisła współpraca między właściwymi organami w różnych państwach członkowskich jest niezbędna, aby zlikwidować dane zagrożenie i odpowiednio poinformować te organy o działaniach podejmowanych przez inne organy, jak również o usunięciu lub trwaniu zagrożenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 263 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 35 z 20097.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Francja na mocy decyzji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7514)

 • Dz. U. L263 - 11 z 20097.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (1)

 • Dz. U. L263 - 9 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2009 z dnia 6 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w odniesieniu do otwierania niektórych kontyngentów taryfowych na przywóz do Wspólnoty produktów sektora mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji i administrowania tymi kontyngentami

 • Dz. U. L263 - 7 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2009 z dnia 5 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L263 - 5 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2009 z dnia 5 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonie ICES 28.1 przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L263 - 3 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2009 z dnia 6 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L263 - 1 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2009 z dnia 6 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.