Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 263 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Francja na mocy decyzji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7514)

Data ogłoszenia:2009-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 263 POZ 35

7.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2009 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Francja na mocy decyzji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2 500–2 690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7514)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2009/740/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. Francja wystąpiła z wnioskiem o przyznanie jej przejściowego odstępstwa od tych wymogów, aby umożliwić jej dalsze użytkowanie tych urządzeń w okresie instalacji nowych urządzeń pracujących w innych zakresach częstotliwości. Pismem z dnia 29 czerwca 2009 r. przekazano dodatkowe wyjaś­ nienia dotyczące wniosku. Francja przedstawiła zadowalające uzasadnienie tech­ niczne swojego wniosku, opierające się w szczególności na potrzebie zachowania pełnej ciągłości działania obec­ nego systemu łączności RUBIS w okresie migracji oraz zakupu i instalacji nowych urządzeń. Pierwszy etap wdrożenia zakończy się w dniu 1 stycznia 2012 r. i doprowadzi do udostępnienia zakresu częstot­ liwości 2 500–2 690 MHz w najgęściej zaludnionych regionach Francji zgodnie z decyzją 2008/477/WE. Wszystkie regiony nieuwzględnione w pierwszym etapie zostaną ujęte w drugim etapie, w ramach którego do dnia 31 grudnia 2013 r. nastąpi udostępnienie wymaga­ nego zakresu częstotliwości w tych regionach, za wyjąt­ kiem Korsyki, w przypadku której zakres częstotliwości zostanie udostępniony do dnia 31 maja 2014 r. Uwzględniając przewidywaną długość okresu migracji oraz w celu maksymalnego skrócenia okresu przejścio­ wego władze Francji rozpoczęły proces migracji w dniu 1 lipca 2009 r. Wsparciu właściwego zarządzania okresem przejściowym służyć będzie sprawozdanie z postępów prac w zakresie migracji i wypełnienia zobowiązań. Członkowie Komitetu ds. Widma Radiowego na posie­ dzeniu Komitetu w dniu 2 października 2008 r. nie wnieśli sprzeciwu wobec przyznania tego przejściowego odstępstwa. Odstępstwo będące przedmiotem wniosku nie odroczy nadmiernie wprowadzenia w życie decyzji 2008/477/WE ani nie stworzy nadmiernych różnic w regulacjach i warunkach konkurencyjności w poszczególnych państwach członkowskich. Wniosek jest uzasadniony, a przejściowe odstępstwo wydaje się właściwym środ­ kiem ułatwiającym pełne wdrożenie decyzji 2008/477/WE,

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regula­ cyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspól­ nocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 5,

(5)

uwzględniając decyzję Komisji 2008/477/WE z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2 500–2 690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewnia­ jących usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (2), w szczególności jej art. 2 ust. 2,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji 2008/477/WE państwa członkowskie muszą do dnia 13 grudnia 2008 r. wyznaczyć, a następnie udostępnić na zasadzie braku wyłączności zakres częstotliwości 2 500–2 690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej, zgodnie z określonymi parametrami.

(7)

(8) (2)

Artykuł 2 ust. 2 decyzji 2008/477/WE stanowi, że w drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą wystąpić z wnioskiem o okresy przejściowe, które mogą obejmować uzgodnienia w zakresie współużytko­ wania częstotliwości radiowych, zgodnie z art. 4 ust. 5 decyzji nr 676/2002/WE.

(9)

(3)

Francja poinformowała Komisję, że nie jest w stanie terminowo spełnić wymogów określonych w decyzji 2008/477/WE, ponieważ przedmiotowy zakres częstotli­ wości jest obecnie wykorzystywany na zasadzie wyłącz­ ności przez urządzenia ruchomej łączności elektronicznej na potrzeby bezpieczeństwa narodowego (system RUBIS).

(10)

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 37.

L 263/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Francja przedstawia pierwsze sprawozdanie z wykonania decyzji 2008/447/WE do dnia 1 stycznia 2012 r., a drugie sprawoz­ danie do dnia 31 maja 2014 r.

Artykuł 1 Niniejszym upoważnia się Francję do odroczenia pełnego wyko­ nania decyzji 2008/477/WE do dnia 31 maja 2014 r., z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 2 i 3. Artykuł 2 Do dnia 1 stycznia 2012 r. Francja udostępnia zgodnie z decyzją 2008/477/WE zakres częstotliwości 2 500–2 690 MHz w najgęściej zaludnionych regionach Francji, w tym w regionie Île-de-France, aby w tym terminie objąć przy­ najmniej połowę ludności Francji. Do dnia 31 grudnia 2013 r. Francja udostępnia zgodnie z decyzją 2008/477/WE zakres częstotliwości 2 500–2 690 MHz we wszystkich pozostałych regionach za wyjątkiem Korsyki, w przypadku której zakres ten zostaje udostępniony do dnia 31 maja 2014 r.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 263 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 32 z 20097.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 października 2009 r. określająca praktyczne ustalenia dotyczące wymiany informacji drogą elektroniczną między państwami członkowskimi na mocy rozdziału VI dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7493) (1)

 • Dz. U. L263 - 11 z 20097.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (1)

 • Dz. U. L263 - 9 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2009 z dnia 6 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w odniesieniu do otwierania niektórych kontyngentów taryfowych na przywóz do Wspólnoty produktów sektora mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji i administrowania tymi kontyngentami

 • Dz. U. L263 - 7 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2009 z dnia 5 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L263 - 5 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2009 z dnia 5 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonie ICES 28.1 przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L263 - 3 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2009 z dnia 6 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L263 - 1 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2009 z dnia 6 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.