Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 263 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2009 z dnia 6 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w odniesieniu do otwierania niektórych kontyngentów taryfowych na przywóz do Wspólnoty produktów sektora mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji i administrowania tymi kontyngentami

Data ogłoszenia:2009-10-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 263 POZ 9

7.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/2009 z dnia 6 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w odniesieniu do otwierania niektórych kontyngentów taryfowych na przywóz do Wspólnoty produktów sektora mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji i administrowania tymi kontyngentami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w zakresie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (6).

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 148 w związku z jego art. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 779/98 z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji, uchylające rozpo­ rządzenie (EWG) nr 4115/86 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3010/95 (2), w szczególności jego art. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1) (5)

Z uwagi na specyfikę przechodzenia z jednego systemu administrowania na drugi kontyngentu, do którego odnosi się niniejsze rozporządzenie, nie należy uznawać za krytyczny w rozumieniu art. 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Nie można jednak wykluczyć, że w wyniku nowych okoliczności stanie się on krytyczny w rozumieniu wymienionego artykułu. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1383/2007 i zastąpić je nowym rozporządzeniem. Jednakże rozporządzenie to powinno wciąż obowią­ zywać w odniesieniu do pozwoleń na przywóz wyda­ nych w odniesieniu do okresów obowiązywania kontyn­ gentów taryfowych wcześniejszych od okresów objętych niniejszym rozporządzeniem. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Decyzja nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie systemu handlu produktami rolnymi (3) ustala system preferencji mający zastosowanie w przypadku przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1383/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w odniesieniu do otwierania i ustalania zarządzania niektórymi kontyngentami taryfowymi na przywóz do Wspólnoty produktów mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji (4), które zastąpiło rozporządzenie (WE) nr 1396/98 (5), otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz produktów sektora mięsa drobiowego i ustanowiło zasady administrowania nimi. Stosowanie zasady „kto pierwszy, ten lepszy” okazało się korzystne w innych gałęziach rolnictwa i w celu uprosz­ czenia procedur administracyjnych od tej pory kontyn­ gent, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, powinien być administrowany zgodnie z metodą okre­ śloną w art. 144 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Należy tego dokonać zgodnie z art. 308a, 308b i art. 308c ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 299 z 16.11.2007, s. 1. 113 z 15.4.1998, s. 1. 86 z 20.3.1998, s. 1. 309 z 27.11.2007, s. 34. 187 z 1.7.1998, s. 41.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 1. Niniejsze rozporządzenie otwiera określony w załączniku kontyngent taryfowy na przywóz produktów sektora mięsa drobiowego. Kontyngent otwiera się na zasadzie rocznej, począwszy od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 grudnia (okres obowiązy­ wania kontyngentu przywozowego). 2. Kontyngent określony w załączniku do niniejszego rozpo­ rządzenia jest zarządzany zgodnie z art. 308a, 308b i art. 308c ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Artykuł 308c ust. 2 i 3 wymienionego rozporządzenia nie ma zastosowania. Artykuł 2 Produkty przywożone w ramach kontyngentu określonego w załączniku są dopuszczone do swobodnego obrotu po okazaniu dowodu pochodzenia zgodnie z przepisami art. 16 protokołu nr 3 załączonego do decyzji nr 1/98 Rady Stowarzy­ szenia WE-Turcja.

(6) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(3)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

L 263/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.10.2009

Artykuł 3 Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007 traci moc. Nadal jednak ma ono zastosowanie w odniesieniu do należności celnych wynikających z pozwoleń wydanych przed dniem 1 stycznia 2010 r., aż do wygaśnięcia ich ważności. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 6 października 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Numer porządkowy

Kod CN

Stawka celna w ramach kontyngentu taryfowego (EUR/tonę)

Roczny kontyngent taryfowy (w tonach, masa netto)

09.0244

0207 25 10 0207 25 90 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70

170 186 134 93 339 127 230

1 000

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 263 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 35 z 20097.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Francja na mocy decyzji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7514)

 • Dz. U. L263 - 32 z 20097.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 października 2009 r. określająca praktyczne ustalenia dotyczące wymiany informacji drogą elektroniczną między państwami członkowskimi na mocy rozdziału VI dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7493) (1)

 • Dz. U. L263 - 11 z 20097.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (1)

 • Dz. U. L263 - 7 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2009 z dnia 5 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L263 - 5 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2009 z dnia 5 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonie ICES 28.1 przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L263 - 3 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2009 z dnia 6 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L263 - 1 z 20097.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2009 z dnia 6 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.