Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 264 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2009 z dnia 7 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 25 września 2009 r. do dnia 2 października 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

Data ogłoszenia:2009-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 264 POZ 11

8.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 939/2009 z dnia 7 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 25 września 2009 r. do dnia 2 października 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

z art. 4 ust. 1 akapit drugi wymienionego rozporzą­ dzenia, dotyczą ilości wyższych niż ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia na przywóz mogą być wydawane, poprzez ustalenie współ­ czynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski.

(4)

Należy również zaprzestać wydawania pozwoleń na przywóz w ramach podkontyngentu III, określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1067/2008, w bieżącym okresie obowiązywania kontyngentu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz objęty podkontyngetem III, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1067/2008, złożony w okresie od dnia 25 września 2009 r. od godziny 13.00 do dnia 2 października 2009 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, podlega wydaniu pozwolenia na ilości objęte wnioskiem przy zastosowaniu współczynnika przydziału w wysokości 2,911522 %. 2. Zawiesza się wydawanie pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski od dnia 2 października 2009 r. godzina 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, objęte podkontyngetem III, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1067/2008, w bieżącym okresie obowiązywania kontyn­ gentu. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 (3) otwo­ rzyło całkowity roczny kontyngent taryfowy na przywóz 2 989 240 ton pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka. Kontyngent ten został podzielony na trzy podkontyngenty. Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1067/2008 dokonuje podziału podkontyngentu III (numer porząd­ kowy 09.4125) na cztery kwartalne podokresy oraz ustala na 594 596 ton ilość dla podokresu nr 4 na okres od dnia 1 października 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1067/2008 wynika, że wnioski złożone w okresie od dnia 25 września 2009 r. od godziny 13.00 do dnia 2 października 2009 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, zgodnie

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. (3) Dz.U. L 290 z 31.10.2008, s. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 264 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 12 z 20098.10.2009

  Dyrektywa 2009/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. odnosząca się do prostych zbiorników ciśnieniowych (1)

 • Dz. U. L264 - 9 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2009 z dnia 6 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L264 - 7 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2009 z dnia 7 października 2009 r. zmieniające po raz 113. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L264 - 5 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2009 z dnia 7 października 2009 r. dotyczące stosowania umów między Unią Europejską a państwami trzecimi w sprawie wzajemnego uznawania niektórych napojów spirytusowych

 • Dz. U. L264 - 3 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2009 z dnia 7 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L264 - 1 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2009 z dnia 7 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.