Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 264 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa 2009/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. odnosząca się do prostych zbiorników ciśnieniowych (1)

Data ogłoszenia:2009-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 264 POZ 12

Strona 1 z 14
L 264/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA 2009/105/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 września 2009 r. odnosząca się do prostych zbiorników ciśnieniowych

(wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

prostych zbiorników ciśnieniowych przez wyszczegól­ nienie parametrów obliczeniowych i charakterystyk eksploatacyjnych, warunków instalowania i użytkowania oraz procedur kontroli przed i po wprowadzeniu do obrotu. Te przepisy bezwzględnie obowiązujące nie prowadzą koniecznie do różnic w poziomie bezpieczeń­ stwa w poszczególnych państwach członkowskich, jednak różnice między nimi utrudniają wymianę hand­ lową we Wspólnocie.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(4)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 87/404/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych (3) została kilkakrotnie znacząco zmie­ niona (4). W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości należy tę dyrektywę ujednolicić.

Niniejsza dyrektywa powinna w związku z tym zawierać tylko wymogi obowiązkowe i zasadnicze. W celu ułatwienia potwierdzania zgodności z zasadniczymi wymogami konieczne jest ustanowienie norm zharmoni­ zowanych na poziomie wspólnotowym, w szczególności odnoszących się do projektowania, eksploatowania i instalowania prostych zbiorników ciśnieniowych, tak aby można było domniemywać zgodność produktów im odpowiadających z wymogami bezpieczeństwa. Normy te, zharmonizowane na poziomie wspól­ notowym, są opracowywane przez instytucje prywatne i powinny pozostać niewiążące. W tym celu Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) zostały uznane za instytucje właściwe w zakresie przyjmowania norm zharmonizowanych zgodnie z ogólnymi wytycz­ nymi (5) w sprawie współpracy między Komisją, Europej­ skim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA) i tymi trzema instytucjami, podpisanymi dnia 28 marca 2003 r.

(2)

Państwa członkowskie są na swoim terytorium odpowie­ dzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych i mienia przed zagrożeniami wynikającymi z nieszczelności lub rozerwania prostych zbiorników ciśnieniowych.

(5)

(3)

W każdym państwie członkowskim przepisy bezwzględnie obowiązujące określają w szczególności poziom bezpieczeństwa wymagany w stosunku do

(1) Dz.U. C 27 z 3.2.2009, s. 41. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. (3) Dz.U. L 220 z 8.8.1987, s. 48. (4) Zob. załącznik IV część A.

Rada przyjęła serię dyrektyw mających na celu usuwanie przeszkód technicznych w handlu zgodnie z zasadami ustanowionymi w rezolucji Rady z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji (6); każda z tych dyrektyw przewiduje wymóg umieszczenia oznakowania CE. Komisja w swoim komunikacie z dnia 15 czerwca 1989 r. w sprawie globalnego podejścia do badań i certyfikacji (7) zaproponowała opracowanie wspólnych reguł dotyczących oznakowania CE według jednego

(5) Dz.U. C 91 z 16.4.2003, s. 7. (6) Dz.U. C 136 z 4.6.1985, s. 1. (7) Dz.U. C 267 z 19.10.1989, s. 3.

8.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/13

wzoru. W swojej rezolucji z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie globalnego podejścia do oceny zgodności (1) Rada zatwierdziła jako wiodącą zasadę przyjęcie spójnego podejścia w zakresie stosowania oznakowania CE. Dwoma podstawowymi elementami nowego podejścia, które powinny być stosowane, są wymogi zasadnicze i procedury oceny zgodności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 264 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 11 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2009 z dnia 7 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 25 września 2009 r. do dnia 2 października 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L264 - 9 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2009 z dnia 6 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L264 - 7 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2009 z dnia 7 października 2009 r. zmieniające po raz 113. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L264 - 5 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2009 z dnia 7 października 2009 r. dotyczące stosowania umów między Unią Europejską a państwami trzecimi w sprawie wzajemnego uznawania niektórych napojów spirytusowych

 • Dz. U. L264 - 3 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2009 z dnia 7 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L264 - 1 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2009 z dnia 7 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.