Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 265 POZ 25

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2009-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 265 POZ 25

Strona 1 z 6
9.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/25

UMOWA między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz RZĄD REPUBLIKI AZERBEJDŻANU, z drugiej strony, (zwane dalej „Stronami”), STWIERDZAJĄC, że zostały zawarte dwustronne umowy o komunikacji lotniczej między kilkoma państwami członkow­ skimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Azerbejdżanu, zawierające postanowienia sprzeczne z prawem wspólnotowym, STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie poszczególnych aspektów, które mogą zostać włączone do dwustronnych umów lotniczych komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, STWIERDZAJĄC, że na podstawie prawa Wspólnoty Europejskiej wspólnotowi przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo niedyskryminacyjnego dostępu do tras lotniczych między państwami członkow­ skimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi, UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a pewnymi państwami trzecimi przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych posiadających koncesje wydane zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej, UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Azerbejdżanu, które są niezgodne z prawem wspólnotowym wspólnoty Europejskiej, muszą być doprowadzone do pełnej zgodności z tym prawem w celu ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla wykonywania przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Republiką Azerbejdżanu, a także w celu zachowania kontynuacji wykonywania takich przewozów lotniczych, STWIERDZAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Azerbejdżanu, które nie są sprzeczne z prawem Wspólnoty Europejskiej, nie muszą zostać zmienione ani zastąpione, STWIERDZAJĄC, że w ramach niniejszych negocjacji celem Wspólnoty Europejskiej, jako strony tych negocjacji, nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu lotniczego między Wspólnotą Europejską a Republiką Azerbejdżanu ani naru­ szenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z Republiki Azerbej­ dżanu, ani negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących dwustronnych umów o komunikacji lotni­ czej, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Do celów niniejszej Umowy określenie „państwa człon­ kowskie” oznacza państwa członkowskie Wspólnoty Europej­ skiej. 2. Zawarte w umowach wymienionych w załączniku I odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywa­ teli państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. 3. Zawarte w umowach wymienionych w załączniku I odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych pochodzących z państwa członkowskiego będącego

stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do prze­ woźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczo­ nych przez to państwo członkowskie. Artykuł 2 Wyznaczenie przez państwo członkowskie 1. Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych odpo­ wiednio w załączniku II lit. a) i b) w odniesieniu do, odpo­ wiednio, wyznaczenia przez zainteresowane państwo członkow­ skie przewoźnika lotniczego, upoważnień i zezwoleń udzielo­ nych mu przez Republikę Azerbejdżanu oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń udzielonych temu przewoźnikowi lotniczemu.

L 265/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 265 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 42 z 20099.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 680/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu (  Dz.U. L 197 z 29.7.2009)

 • Dz. U. L265 - 41 z 20099.10.2009

  Oświadczenie Niderlandów dotyczące art. 28 decyzji ramowej

 • Dz. U. L265 - 40 z 20099.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i siedmiu zastępców członków z Republiki Czeskiej

 • Dz. U. L265 - 39 z 20099.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Irlandii

 • Dz. U. L265 - 38 z 20099.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L265 - 34 z 20099.10.2009

  Decyzja Rady Współpracy UE – Republika Południowej Afryki nr 1/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotycząca zmiany załącznika IV i załącznika VI do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w odniesieniu do niektórych produktów rolnych

 • Dz. U. L265 - 24 z 20099.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Azerbejdżańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L265 - 9 z 20099.10.2009

  Dyrektywa Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych

 • Dz. U. L265 - 8 z 20099.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 3. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 733/2009

 • Dz. U. L265 - 7 z 20099.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L265 - 5 z 20099.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L265 - 3 z 20099.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 941/2009 z dnia 8 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L265 - 1 z 20099.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.