Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 265 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Rady Współpracy UE – Republika Południowej Afryki nr 1/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotycząca zmiany załącznika IV i załącznika VI do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w odniesieniu do niektórych produktów rolnych

Data ogłoszenia:2009-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 265 POZ 34

Strona 1 z 2
L 265/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2009

DECYZJA RADY WSPÓŁPRACY UE – REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI NR 1/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotycząca zmiany załącznika IV i załącznika VI do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w odniesieniu do niektórych produktów rolnych (2009/742/WE)

RADA WSPÓŁPRACY UE – REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI,

uwzględniając Umowę w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony (1) (zwaną dalej „TDCA”), która została podpisana w Pretorii dnia 11 października 1999 r., w szczególności jej art. 106 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

KNU mająca zastosowanie do przywozu do Republiki Południowej Afryki produktów pochodzących ze Wspól­ noty powinna zostać zmieniona na zerową stawkę celną.

(5)

Należy wyjaśnić znaczenie określenia „masa brutto” w kontekście linii taryfowych w ramach pozycji „Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin” w wykazie 6 w załączniku IV do TDCA. Niektóre nazwy serów pod nagłówkiem „Sery i twarogi” w załączniku IV do TDCA, które nie są chronionymi nazwami pochodzenia UE na mocy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 (2), powinny zostać skreślone z wykazu 8 i wprowadzone do wykazu 7 tego załącz­ nika. Republika Południowej Afryki powinna otworzyć pewne kontyngenty taryfowe ustanowione w wykazie 4 w załączniku VI do TDCA w odniesieniu do, między innymi, „Serów i twarogów”. Dla trzech rodzajów serów, a mianowicie gouda (odpo­ wiednia pozycja Kodeksu celnego WE 0406 90 78), cheddar (odpowiednia pozycja Kodeksu celnego WE 0406 90 21) oraz ser przetworzony (ser topiony) nietarty lub nieproszkowany (odpowiednia pozycja Kodeksu celnego WE 0406 30), wymienionych w wykazie 4 w załączniku VI do TDCA, obecna 50 % redukcja kwot

(2)

Wspólnota nie powinna przyznawać refundacji wywozo­ wych w odniesieniu do trzech rodzajów serów i nie powinna przyznawać refundacji wywozowych w odniesieniu do innych serów ponad poziomy obowią­ zujące na dzień 16 lipca 2004 r., jeżeli Republika Połu­ dniowej Afryki wprowadzi cło w ramach kontyngentu na przywóz do Republiki Południowej Afryki wyrobów pochodzących ze Wspólnoty. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku mleka i wyrobów mlecznych, od dnia 15 czerwca 2007 r. nie przyznaje się refundacji wywo­ zowych na wyroby serowe, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 660/2007 (3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(3)

Artykuł 1 W wykazie 6 w załączniku IV do TDCA, w liniach taryfowych w ramach pozycji „Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin”, w prawej kolumnie do skrótu „m.b.” dodaje się przypis w brzmieniu:

(4)

„W tym szczególnym przypadku określenie »masa brutto« oznacza całkowitą masę samego towaru i jego bezpośrednie opakowanie, ale wyłączając wszelkie dodatkowe opako­ wania.”.

Artykuł 2 1. W wykazie 7 w załączniku IV do TDCA dodaje się wykaz dotyczący „Serów i twarogów” w brzmieniu:

Kod CN 2007 „Sery i twarogi Uwagi/kontyngent taryfowy/redukcje

0406 20 10 (ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger)) 0406 90 13 (Emmentaler)

(1) Dz.U. L 311 z 4.12.1999, s. 3. (2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12).

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 26).

9.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/35

Kod CN 2007 Sery i twarogi

Uwagi/kontyngent taryfowy/redukcje

0406 90 15 (Sbrinz, Gruyère) 0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell) 0406 90 18 (fromage fribourgeois oraz tźte de moine) 0406 90 19 (ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger)) 0406 90 23 (Edam) 0406 90 25 (Tilsit) 0406 90 27 (Butterkäse) 0406 90 29 (Kashkaval) 0406 90 35 (Kefalo-Tyri) 0406 90 37 (Finlandia) 0406 90 39 (Jarlsberg) 0406 90 73 (Provolone) ex 0406 90 75 (Caciocavallo) ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø) ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin) ex 0406 90 81 (Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby, Monterey, Double Gloucester) ex 0406 90 82 (Camembert) ex 0406 90 84 (Brie)”

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 265 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L265 - 42 z 20099.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 680/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu (  Dz.U. L 197 z 29.7.2009)

 • Dz. U. L265 - 41 z 20099.10.2009

  Oświadczenie Niderlandów dotyczące art. 28 decyzji ramowej

 • Dz. U. L265 - 40 z 20099.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i siedmiu zastępców członków z Republiki Czeskiej

 • Dz. U. L265 - 39 z 20099.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Irlandii

 • Dz. U. L265 - 38 z 20099.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L265 - 25 z 20099.10.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L265 - 24 z 20099.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Azerbejdżańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L265 - 9 z 20099.10.2009

  Dyrektywa Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych

 • Dz. U. L265 - 8 z 20099.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 3. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 733/2009

 • Dz. U. L265 - 7 z 20099.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L265 - 5 z 20099.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L265 - 3 z 20099.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 941/2009 z dnia 8 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L265 - 1 z 20099.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.