Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 11 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 11 - Strona 13

Strona 13 z 17

Urządzenia pokładowe regularnie monitorują tę funkcję, samoczynnie unieważniają się w razie wykrycia nieprawidłowości i w miarę możliwości informują dostawcę EETS o błędzie. W stosownych przypadkach urządzenia EETS są projektowane w taki sposób, aby ich składniki interoperacyj­ ności wykorzystywały otwarte normy. Urządzenia pokładowe EETS zapewniają interfejs komunikacyjny człowiek–maszyna, wskazujący użytkowni­ kowi, czy urządzenia pokładowe funkcjonują właściwie, a także interfejs zgłaszania zmiennych parametrów opłaty oraz wskazywania ustawień tych parametrów. Urządzenia pokładowe są podłączone w bezpieczny sposób. Stałe elementy wyposażenia tych urządzeń są zgodne z zaleceniami dotyczącymi przedniej części pola widzenia kierowców (1) oraz wyposażenia wnętrza (2). W stosownych przypadkach podmioty pobierające opłaty informują kierowców, za pomocą oznakowania przy drodze lub innych środków, o obowiązku uiszczenia opłaty za poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłaty, zwłaszcza przy wjeździe na taki obszar i przy wyjeździe z niego. Systemy opłat oparte na technologii mikrofalowej Aplikacje EETS oparte na technologii mikrofalowej są zgodne: — w przypadku urządzeń pokładowych dostawców EETS: z normami EN 15509 i ETSI ES 200674-1 oraz powiązanymi technicznymi raportami z wprowadzania protokołu, — w przypadku stałego i ruchomego sprzętu na poboczu drogi, należącego do podmiotów pobierających opłatę: z normą EN 15509. Na terytorium Włoch stacjonarny i ruchomy sprzęt na poboczu należący do podmiotów pobierających opłaty może być zgodny – zamiast z ww. normą – z ETSI ES 200674-1 oraz powiązanymi technicznymi raportami z wprowadzania protokołu.

2.1.1.6.

2.1.1.7.

2.1.1.8.

2.1.1.9.

2.1.2.

2.1.3.

Systemy opłat oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego GNSS Dostawcy EETS monitorują dostępność nawigacyjnych i pozycyjnych satelitarnych danych lokalizacyjnych. Dostawcy EETS informują podmioty pobierające opłaty o trudnościach z określeniem danych dotyczących zgłoszeń opłaty, jakie mogą wystąpić w związku z odbiorem sygnału satelitarnego. Podmioty pobierające opłatę wykorzystują otrzymane informacje do identyfikacji obszarów, których dotyczy problem, i w razie konieczności w porozumieniu z dostawcami EETS zapewniają dodatkowe sygnały lokalizacyjne.

2.2.

Wymogi w zakresie eksploatacji i zarządzania 1. EETS spełnia wymogi europejskich przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w zakresie przetwa­ rzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. W szczególności zapewniana jest zgod­ ność z dyrektywą 95/46/WE i dyrektywą 2002/58/WE. 2. Podmioty pobierające opłaty i dostawcy EETS opracowują plany awaryjne w celu uniknięcia poważnych zakłóceń w przepływie ruchu w razie niedostępności EETS.

(1) Dyrektywa Komisji 90/630/EWG z dnia 30 października 1990 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 77/649/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do pola widzenia kierowców pojazdów silnikowych. (Dz.U. L 341 z 6.12.1990, s. 20). 2) Dyrektywa 2000/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniająca dyrektywę Rady 74/60/EWG w sprawie ( zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia wnętrza pojazdów silnikowych (wewnętrzne części przedziału pasażerskiego z wyjątkiem wewnętrznych lusterek wstecznych, rozmieszczenia urządzeń sterujących, dachu oraz dachu przesuwanego, oparć i tylnych części siedzeń) (Dz.U. L 87 z 8.4.2000, s. 22).

L 268/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2009

ZAŁĄCZNIK IV ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJAMI I PRZYDATNOŚĆ DO STOSOWANIA SKŁADNIKÓW INTEROPERACYJNOŚCI DEKLARACJE WE 1. Zgodność ze specyfikacjami W celu dokonania oceny zgodności składników interoperacyjności (w tym urządzeń na poboczu drogi i interfejsów) z wymogami określonymi w niniejszej decyzji i wszystkimi stosownymi specyfikacjami technicznymi, producent składników interoperacyjności, które mają być wykorzystane do świadczenia usług EETS, lub jego upoważniony przedstawiciel, wybiera procedury spośród modułów wymienionych w decyzji nr 768/2008/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 11 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 35 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/1013/WE przyznającą odstępstwo Niemcom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7703)

 • Dz. U. L268 - 33 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego Euphausia superba jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7647)

 • Dz. U. L268 - 30 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7637) (1)

 • Dz. U. L268 - 10 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Litwy i jednego zastępcy członka z Litwy

 • Dz. U. L268 - 9 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania porozumienia ustanawiającego zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty 2001

 • Dz. U. L268 - 5 z 200913.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/130/WE z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L268 - 3 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2009 z dnia 12 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L268 - 1 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2009 z dnia 12 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.