Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 17

(4) Podjęcie decyzji o powołaniu organu pojednawczego leży w kompetencji państw członkowskich pod warunkiem, że spełnione są określone w rozdziale IV wymagania zapewniające wszystkim dostawcom EETS sprawiedliwy dostęp do krajowych obszarów obję­ tych EETS. (5) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.

L 268/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2009

(11)

Opłata uiszczana przez użytkowników EETS nie może przekraczać wysokości odpowiadającej jej opłaty krajowej/lokalnej. Dla potrzeb krajowych lub lokalnych podmioty pobiera­ jące opłaty mogą utrzymywać lub wdrażać swoje poszczególne usługi krajowe lub lokalne za pomocą systemów ręcznych, automatycznych lub elektronicz­ nych. EETS jest usługą uzupełniającą krajowe i lokalne usługi opłaty elektronicznej w państwach członkowskich w zakresie uiszczania opłat, ale w przypadku, w którym państwa członkowskie posiadają systemy opłat, zobowią­ zane są one do podjęcia niezbędnych środków w celu poszerzenia zakresu stosowania systemów opłaty elektro­ nicznej i podjęcia starań o to, by przynajmniej 50 % pojazdów w każdym punkcie pobierania opłat mogło skorzystać z tych systemów. Polityka pobierania opłat opiera się na przepisach euro­ pejskich, krajowych lub lokalnych; jej zastosowanie jest obowiązkiem spoczywającym na podmiotach pobierają­ cych opłaty. Każde państwo członkowskie decyduje w sposób niedyskryminujący o monitorowaniu zgłoszeń opłaty, zgodnie z przepisami europejskimi w przypadkach, w których mają one zastosowanie. EETS zapewnia interoperacyjne środki monitorowania prawidłowości zgłoszenia opłaty dla pojazdów rzekomo korzystających z systemu EETS. Technologia pobierania opłat umożliwia pobieranie opłat bez użycia barier fizycznych mających na celu zagwaran­ towanie poboru opłat, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia zatorów. Dochód z opłat generalnie wykorzystywany jest na pokrycie kosztów budowy i utrzymania infrastruktury transportowej; przewoźnicy nieuiszczający opłat pozba­ wiliby państwa członkowskie i Wspólnotę środków finansowych i w ten sposób zyskali nieuczciwą przewagę konkurencyjną w stosunku do przewoźników uiszczają­ cych opłaty; unikanie opłat mogłoby podważyć cele poli­ tyki transportowej w kontekście zarządzania ruchem drogowym, natężenia ruchu i zanieczyszczenia środo­ wiska. Należy określić istotne wymogi dotyczące EETS, które będą obowiązywać w całej Wspólnocie. EETS charakteryzują aspekty techniczne i organizacyjne. Dla każdego z aspektów należy określić istotne wymogi w celu umożliwienia interoperacyjności funkcjonowania EETS we wszystkich aspektach. Specyfikacje techniczne są niezbędne dla całej Wspólnoty, w szczególności w odniesieniu do składników i interfejsów, w celu speł­ nienia istotnych wymogów technicznych. W celu zachowania zgodności z odpowiednimi przepi­ sami dotyczącymi procedur udzielania zamówień

(12)

publicznych w sektorze drogowym, w szczególności z dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1), instytucje zamawiające powinny włączać specyfikację techniczną do ogłoszeń o zamówieniach lub do innej dokumentacji, takiej jak dokumentacja ogólna lub warunki każdej umowy. Specyfikacja tech­ niczna może być określona przez odwołanie się do pewnych dokumentów; w tym celu konieczne jest stwo­ rzenie zbioru specyfikacji technicznych służących jako materiały referencyjne.

(19)

(13)

W rozumieniu dyrektywy 2004/18/WE specyfikacja tech­ niczna może być określana m.in. poprzez odniesienie do normy europejskiej lub normy zharmonizowanej, euro­ pejskiej aprobaty technicznej lub wspólnej specyfikacji technicznej. Normy zharmonizowane są opracowywane na polecenie Komisji przez jedną z europejskich organi­ zacji normalizacyjnych, takich jak Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normaliza­ cyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), a odniesienia do nich publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 35 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/1013/WE przyznającą odstępstwo Niemcom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7703)

 • Dz. U. L268 - 33 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego Euphausia superba jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7647)

 • Dz. U. L268 - 30 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7637) (1)

 • Dz. U. L268 - 10 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Litwy i jednego zastępcy członka z Litwy

 • Dz. U. L268 - 9 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania porozumienia ustanawiającego zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty 2001

 • Dz. U. L268 - 5 z 200913.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/130/WE z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L268 - 3 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2009 z dnia 12 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L268 - 1 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2009 z dnia 12 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.