Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 17

W interesie Wspólnoty leżałoby powstanie międzynaro­ dowego systemu normalizacji, w którego ramach istnia­ łaby możliwość ustalania norm faktycznie stosowanych przez strony zaangażowane w handel międzynarodowy i spełniających wymogi polityki Wspólnoty. Europejskie organy normalizacyjne muszą zatem kontynuować współpracę z międzynarodowymi organami normaliza­ cyjnymi. Konieczne mogłoby okazać się określenie na później­ szym etapie dodatkowych specyfikacji technicznych lub innych norm. Specyfikacje te powinny umożliwić uzupeł­ nienie wymogów EETS, które zostały zharmonizowane na poziomie Wspólnoty Procedury regulujące ocenę zgodności ze specyfikacjami i przydatności do stosowania składników interoperacyj­ ności EETS powinny opierać się na zastosowaniu modułów, których dotyczy decyzja Parlamentu Europej­ skiego i Rady nr 768/2008/WE (3). W celu wspierania rozwoju przemysłu należy w największym możliwym stopniu określić procedury obejmujące system zapew­ nienia jakości. Procedury te muszą dawać jednostkom notyfikowanym dokonującym oceny zgodności ze specy­ fikacjami i przydatności do stosowania składników inte­ roperacyjności EETS pewność, że na etapie projektu, budowy, uruchamiania i w czasie eksploatacji rezultaty będą zgodne z obowiązującymi przepisami technicznymi i eksploatacyjnymi. Muszą one również gwarantować producentom równe traktowanie niezależnie od kraju.

(20)

(14)

(21)

(15)

(22)

(16)

(17)

(18)

(1) Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamó­ wień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114). (2) Główne elementy nowego podejścia zostały zdefiniowane w rezolucji Rady z dnia 7 maja 1985 r. dotyczącej nowego podejścia do harmonizacji technicznej i standaryzacji (Dz.U. C 136 z 4.6.1985, s. 1). (3) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowa­ dzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82).

13.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/13

(23)

Jednostki notyfikowane muszą ściśle koordynować swoje decyzje. Zgodność ze specyfikacjami może okazać się niewystar­ czająca do oceny terytorialnej interoperacyjności eksploa­ tacyjnej; w związku z tym konieczne jest oznakowanie CE dotyczące przydatności do stosowania. Artykuł 4 ust. 4 dyrektywy 2004/52/WE przewiduje, że Komisja podejmuje decyzje w sprawie definicji EETS zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1). W stosownych przypadkach załącznik do dyrektywy 2004/52/WE może być z przyczyn technicznych zmie­ niany zgodnie z procedurą określoną w art. 5 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy. Niniejsza decyzja opiera się na pracach prowadzonych w ramach paneuropejskich projektów badawczych (2) wspieranych przez Komisję, w które zaangażowane były najważniejsze zainteresowane strony, a także pracach prowadzonych w ramach powołanych przez Komisję Europejską grup ekspertów, których zadaniem było dokładne zdefiniowanie zasobów i struktury orga­ nizacyjnej EETS Z uwagi na znaczenie wdrożenia systemu EETS po upływie 18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji Komisja przeprowadzi przegląd postępu we wdrożeniu EETS. Komisja, wspierana przez Komitet ds. Opłat Elektronicznych, na podstawie wniosków z przeglądu śródokresowego dotyczących postępów we wdrożeniu EETS w państwach członkowskich, zapropo­ nuje ewentualnie niezbędne do podjęcia środki. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Opłat Elektronicznych powołanego na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 2004/52/WE,

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 35 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/1013/WE przyznającą odstępstwo Niemcom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7703)

 • Dz. U. L268 - 33 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego Euphausia superba jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7647)

 • Dz. U. L268 - 30 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7637) (1)

 • Dz. U. L268 - 10 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Litwy i jednego zastępcy członka z Litwy

 • Dz. U. L268 - 9 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania porozumienia ustanawiającego zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty 2001

 • Dz. U. L268 - 5 z 200913.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/130/WE z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L268 - 3 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2009 z dnia 12 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L268 - 1 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2009 z dnia 12 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.