Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 11 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 11 - Strona 9

Strona 9 z 17

b) Jeśli po konsultacji Komisja uzna, że podjęty środek nie jest uzasadniony, niezwłocznie informuje o tym państwo człon­ kowskie, którego to dotyczy, oraz producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela posiadającego siedzibę we Wspólnocie, jak również pozostałe państwa członkowskie.

Treść deklaracji powinna być zgodna z częścią 3 załącznika IV.

4. Na podstawie niniejszej decyzji państwa członkowskie nie zabraniają, nie ograniczają ani nie utrudniają wprowadzania na rynek składników interoperacyjności przeznaczonych do stoso­ wania w systemie EETS, jeżeli posiadają one oznakowanie CE lub deklarację zgodności ze specyfikacjami lub przydatności do stosowania. W szczególności państwa członkowskie nie mogą

3. Jeśli składnik interoperacyjności posiadający oznakowanie CE nie spełnia wymogów interoperacyjności, właściwe państwo członkowskie wymaga, aby producent lub jego upoważniony przedstawiciel z siedzibą we Wspólnocie doprowadził składnik interoperacyjności do stanu spełniającego wymagania specyfi­ kacji lub do stanu, w którym będzie on przydatny do stoso­ wania na warunkach określonych przez dane państwo człon­ kowskie, oraz informuje o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie.

L 268/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2009

Artykuł 16 Wszelkie decyzje dotyczące oceny zgodności ze specyfikacjami lub przydatności do stosowania w odniesieniu do składników interoperacyjności oraz wszelkie decyzje podejmowane na mocy art. 15 zawierają szczegółowe informacje na temat przyczyn ich podjęcia. Informacje o podjęciu takich decyzji przekazywane są niezwłocznie zainteresowanej stronie wraz ze wskazaniem środków prawnych dostępnych w danym państwie członkow­ skim oraz terminów na skorzystanie z tych środków.

Grupa ds. koordynacji sporządza i utrzymuje szczegółowy wykaz norm, specyfikacji technicznych i dokumentów norma­ tywnych, według których może być oceniana zgodność ze specyfikacjami lub przydatność do stosowania składników inte­ roperacyjności EETS. Grupa ds. koordynacji służy jako forum do omawiania wszelkich problemów, jakie mogą się pojawić w związku z procedurą oceny zgodności ze specyfikacjami lub przydatności do stosowania, na którym to forum propono­ wane są również rozwiązania tych problemów. Artykuł 19

ROZDZIAŁ VI USTALENIA ADMINISTRACYJNE

Rejestry 1. Do celów wdrożenia niniejszej decyzji każde z państw członkowskich prowadzi krajowy elektroniczny rejestr: a) obszarów EETS na swoim terytorium, obejmujący informacje dotyczące: — odpowiednich podmiotów pobierających opłaty, — stosowanych technologii pobierania opłat, — danych dotyczących opłat, — informacji o obszarze EETS, — dostawców EETS posiadających umowy EETS z podmiotami pobierającymi opłaty działającymi na obszarze kompetencji danego państwa członkowskiego. Państwo członkowskie wprowadza zmiany do rejestru podmiotów pobierających opłaty bezzwłocznie po ich przy­ jęciu, podając w stosownych przypadkach daty ich wejścia w życie, z uwzględnieniem przepisów pkt 3 i 4 załącznika VI; b) dostawców EETS, którym dane państwo zezwoliło na rejest­ rację, zgodnie z art. 3. Jeżeli nie ustalono inaczej, państwa członkowskie co najmniej raz w roku sprawdzają, czy przepisy art. 3 lit. a), d), e) i f) oraz art. 4 ust. 2 są nadal spełniane, i odpowiednio aktualizują rejestr. Rejestr zawiera również wnioski z audytu przewidzianego w art. 3 lit. e). Państwo członkowskie nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców EETS wymienionych w prowadzonym przez to państwo rejestrze. 2. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia aktualizacji i poprawności wszyst­ kich danych przechowywanych w krajowym rejestrze elektro­ nicznym. 3. Rejestry powinny być dostępne drogą elektroniczną dla ogółu społeczeństwa. 4. Rejestry zostają udostępnione w terminie 9 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 11 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 35 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/1013/WE przyznającą odstępstwo Niemcom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7703)

 • Dz. U. L268 - 33 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego Euphausia superba jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7647)

 • Dz. U. L268 - 30 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7637) (1)

 • Dz. U. L268 - 10 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Litwy i jednego zastępcy członka z Litwy

 • Dz. U. L268 - 9 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania porozumienia ustanawiającego zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty 2001

 • Dz. U. L268 - 5 z 200913.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/130/WE z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L268 - 3 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2009 z dnia 12 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L268 - 1 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2009 z dnia 12 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.