Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7637) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 30

L 268/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7637)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/751/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VI rozdział 4 sekcja B lit. f) akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

VI. Dwa zakłady mleczarskie wymienione obecnie w rozdziale II będą przetwarzać jedynie mleko surowe spełniające wymagania UE. Dlatego też zakłady te należy skreślić z wykazu w rozdziale II dodatku do załącznika VI.

(3)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, Artykuł 1

W Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznano Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z wymogami rozporzą­ dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szcze­ gólne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1). Bułgaria przedstawiła gwarancje, że dwadzieścia cztery zakłady mleczarskie zakończyły proces modernizacji i obecnie spełniają wymogi prawa wspólnotowego. Siedemnaście spośród nich jest upoważnionych do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka surowego spełniającego wymagania UE i niespełniającego tych wymagań. Należy je zatem dodać do wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI. Jeden zakład mleczarski wymieniony obecnie w rozdziale I będzie przetwarzał jedynie mleko surowe spełniające wymagania UE i będzie zatem uznawany za zakład mleczarski zatwierdzony przez UE. Dlatego też zakład ten należy skreślić z wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniej­ szej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 października 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

13.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/31

ZAŁĄCZNIK W dodatku do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozdziale I dodaje się pozycje w brzmieniu:

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„48

BG 1012020

ET »Petar Mitov-Universal«

s. Gorna Grashtitsa obsht. Kyustendil gr. Troyan ul. »V. Levski« 281 s. Terter s. Konush obl. Haskovska s. Byal izvor obsht. Ardino gr. Lukovit, ul. »Yordan Yovkov« 13 s. Ravnogor s. Yuper Industrialen kvartal s. Ezerche gr. Kermen ul. »Hadzhi Dimitar« 2 gr. Sliven ul. »Samuilovsko shose« 17 s. Davidkovo, obsht. Banite s. Varbina obsht. Madan gr Ihtiman ul. »P. Slaveikov« 19 s. Bratya Daskalovi obsht. Bratya Daskalovi gr. Haskovo Sev industr. zona gr. Topolovgrad ul. »Bulgaria« 65”

49 50 51

BG 1112016 BG 1712042 BG 2612042

Mandra »IPZHZ« ET »Madar« »Bulmilk« OOD

52

BG 0912011

ET »Alada-Mohamed Banashak«

53 54 55 56 57

1112026 1312005 1712010 1712013 2012011

»ABLAMILK« EOOD »Ravnogor« OOD »Bulagrotreyd-chastna kompaniya« EOOD ET »Deniz« ET »Ivan Gardev 52«

58 59 60

2012024 2112015 2112026

ET »Denyo Kalchev 53« OOD »Rozhen Milk« ET »Vladimir Karamitev«

61

2312007

ET »Agropromilk« »Mlechen svyat 2003« OOD »Bul Milk« EOOD

62

2412041

63

2612038

64

2612049

ET »Todorovi-53«

2) w rozdziale I skreśla się pozycję w brzmieniu:

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„15

BG 161 2013

»Polidey-2« OOD

s. Domlyan”

L 268/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2009

3) w rozdziale II skreśla się pozycje w brzmieniu:

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„5

BG 1612001

»OMK« AD

gr. Plovp bul. »Dunav« 3 gr. Shumen ul. »Trakiyska« 3”

11

BG 2712014

»Stars kampani« OOD

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 35 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/1013/WE przyznającą odstępstwo Niemcom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7703)

 • Dz. U. L268 - 33 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego Euphausia superba jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7647)

 • Dz. U. L268 - 11 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547) (1)

 • Dz. U. L268 - 10 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Litwy i jednego zastępcy członka z Litwy

 • Dz. U. L268 - 9 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania porozumienia ustanawiającego zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty 2001

 • Dz. U. L268 - 5 z 200913.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/130/WE z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L268 - 3 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2009 z dnia 12 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L268 - 1 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2009 z dnia 12 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.