Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego Euphausia superba jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7647)

Data ogłoszenia:2009-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 33

13.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego Euphausia superba jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7647)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2009/752/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

wniosek Komisji Europejskiej, zawarty jest wniosek, że ekstrakt lipidowy z kryla antarktycznego Euphausia superba jest bezpieczny przy przestrzeganiu zapropono­ wanych warunków stosowania. Na podstawie sprawozdania ze wstępnej oceny ustalono, że ekstrakt lipidowy z kryla antarktycznego Euphausia superba spełnia kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(8)

W dniu 29 września 2006 r. przedsiębiorstwo Neptune Technologies & Bioressources Inc. złożyło do właściwych organów Finlandii wniosek dotyczący wprowadzenia do obrotu ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego Euphausia superba jako nowego składnika żywności. W dniu 29 stycznia 2007 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Finlandii wydał sprawozdanie ze wstępnej oceny. Sprawozdanie zawierało wniosek, że stosowanie ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego Euphausia superba jako składnika żywności jest dopuszczalne. W dniu 19 lutego 2007 r. Komisja przekazała sprawoz­ danie ze wstępnej oceny wszystkim państwom człon­ kowskim. Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgodnie z przepisami tego artykułu, zgłoszono uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzenia do obrotu wspomnianego produktu. W związku z tym w dniu 31 stycznia 2008 r. skonsul­ towano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W opinii naukowej panelu naukowego ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii dotyczącej bezpieczeń­ stwa ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego Euphausia superba jako składnika żywności, wydanej na

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ekstrakt lipidowy z kryla antarktycznego Euphausia superba, opisany w załączniku I, może zostać wprowadzony do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności, przeznaczony do zastosowań i przy maksymalnych poziomach określonych w załączniku II. Artykuł 2 Nazwa „ekstrakt lipidowy ze skorupiaka kryla antarktycznego Euphausia superba” znajduje się na etykiecie produktu jako takiego bądź w wykazie składników środków spożywczych, które go zawierają. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Neptune Technologies & Bioressources Inc., 225 Promenade du Centropolis, Bureau 200, Laval, Quebec, H7T 0B3, Kanada.

(2)

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli dnia 12 października 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(6)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.

L 268/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2009

ZAŁĄCZNIK I SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA EKSTRAKTU LIPIDOWEGO Z KRYLA ANTARKTYCZNEGO EUPHAUSIA SUPERBA Opis Ekstrakt lipidowy z kryla antarktycznego Euphausia superba produkuje się poprzez rozgniecenie mocno zamrożonego kryla antarktycznego i poddanie go ekstrakcji acetonem. Białka i materiał z kryla zostają usunięte z ekstraktu lipidowego poprzez filtrację. Aceton i pozostała woda zostają usunięte poprzez odparowanie.

Badanie Specyfikacja

Współczynnik zmydlania Liczba nadtlenkowa (PV) Wilgotność i substancje lotne Fosfolipidy Kwasy tłuszczowe trans Kwas eikozapentaenowy (EPA) Kwas dokozaheksaenowy (DHA)

Nie więcej niż 185 mg KOH/g Nie więcej niż 0,2 meq O2/kg oleju Nie więcej niż 0,9 % Nie więcej niż 50 % Nie więcej niż 1 % Nie mniej niż 15 % Nie mniej niż 7 %

ZAŁĄCZNIK II ZASTOSOWANIA EKSTRAKTU LIPIDOWEGO Z KRYLA ANTARKTYCZNEGO EUPHAUSIA SUPERBA

Grupa zastosowań Maksymalna zawartość połączonych DHA i EPA

Przetwory mleczne z wyjątkiem napojów na bazie mleka Produkty mlekopodobne, z wyjątkiem napojów Tłuszcze do smarowania i sosy Płatki śniadaniowe Suplementy diety Dietetyczne środki spożywcze specjalnego prze­ znaczenia medycznego Żywność przeznaczona do spożywania w ramach diet o obniżonej wartości energetycznej służących obniżeniu masy ciała

200 mg/100 g lub dla serów 600 mg/100 g 200 mg/100 g lub dla produktów seropodobnych 600 mg/100 g 600 mg/100 g 500 mg/100 g 200 mg na dawkę dzienną stosownie do zaleceń producenta Zgodnie ze szczególnymi wymogami żywieniowymi osób, dla których produkt jest przeznaczony 200 mg/zamiennik posiłku

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 35 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/1013/WE przyznającą odstępstwo Niemcom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7703)

 • Dz. U. L268 - 30 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7637) (1)

 • Dz. U. L268 - 11 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547) (1)

 • Dz. U. L268 - 10 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Litwy i jednego zastępcy członka z Litwy

 • Dz. U. L268 - 9 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania porozumienia ustanawiającego zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty 2001

 • Dz. U. L268 - 5 z 200913.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/130/WE z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L268 - 3 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2009 z dnia 12 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L268 - 1 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2009 z dnia 12 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.