Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/1013/WE przyznającą odstępstwo Niemcom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7703)

Data ogłoszenia:2009-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 35

13.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/1013/WE przyznającą odstępstwo Niemcom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7703)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2009/753/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

Niemieckie przepisy prawne transponujące dyrektywę 91/676/EWG można uznać za zgodne z dyrektywą 91/676/EWG i mają one również zastosowanie do odstępstwa. Zgodnie z art. 3 ust. 5 dyrektywy 91/676/EWG Niemcy realizują program działań na całym swoim terytorium. Program działań na lata 2010–2013 jest przewidziany w rozporządzeniu w sprawie nawozów z dnia 10 stycznia 2006 r., ostatnio zmienionym w dniu 6 lutego 2009 r. Dane dotyczące jakości wody przedstawione przez Niemcy w czwartym sprawozdaniu z wdrażania dyrek­ tywy dotyczącej azotanów w latach 2004–2007 wska­ zują na spadek stężeń azotanów w wodach powierzch­ niowych w 85 % stacji monitorujących, a w przypadku 10 % stacji monitorujących poziom utrzymuje się na stałym poziomie w porównaniu do lat 1991–1994. W przypadku wód gruntowych dane z sieci monitoro­ wania azotanów pochodzenia rolniczego wskazują na spadek stężeń w około 55 % stacji monitorujących oraz stały poziom stężeń w około 19 % stacji monitorujących w porównaniu do lat 1991–1994. Analiza danych w obszarach objętych odstępstwem nie wykazuje istot­ nego wzrostu stężeń azotanów. Średnia nadwyżka azotu zmniejszyła się ze 120 kg azotu na hektar w latach 1991–1993 do 94 kg azotu na hektar w 2007 r. Wykorzystanie azotu pochodzącego z nawozu naturalnego zmniejszyło się w analogicznym okresie z 88 kg azotu na hektar do 76 kg na hektar. Dodatkowe dokumenty przedłożone przez Niemcy wska­ zują, że w przypadku intensywnie wykorzystywanych użytków zielonych proponowana ilość 230 kg azotu pochodzącego z odchodów zwierzęcych w przeliczeniu na hektar rocznie jest uzasadniona na podstawie obiek­ tywnych kryteriów takich, jak długie okresy wegetacji i uprawy o wysokim poborze azotu. Po zbadaniu wniosku oraz w świetle doświadczeń zebra­ nych w wyniku stosowania odstępstwa, zgodnie z decyzją 2006/1013/WE, Komisja stwierdza, że jeżeli spełnione zostaną te same ściśle określone warunki usta­ nowione decyzją 2006/1013/WE, przedłużenie stoso­ wania odstępstwa nie będzie stanowić przeszkody w realizacji celów dyrektywy 91/676/EWG.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (1), w szczególności jej załącznik III ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Jeśli ilości nawozu naturalnego, które państwo członkow­ skie zamierza stosować w przeliczeniu na hektar rocznie, różnią się od ilości określonej w ust. 2 akapit drugi zdanie pierwsze załącznika III do dyrektywy 91/676/EWG i w jego lit. a), konieczne jest ich ustalenie tak, by nie stanowiły przeszkody w realizacji celów okre­ ślonych w art. 1 wymienionej dyrektywy, oraz uzasad­ nienie na podstawie obiektywnych kryteriów, na przy­ kład tak jak w omawianym przypadku, długich okresów wegetacji i upraw o wysokim poborze azotu.

(2)

W dniu 22 grudnia 2006 r. Komisja przyjęła decyzję 2006/1013/WE (2) zezwalającą na stosowanie na hektar rocznie 230 kg azotu pochodzącego z odchodów zwie­ rzęcych na intensywnie wykorzystywanych użytkach zielonych należących do określonych gospodarstw rolnych w ramach programu działań Niemiec na lata 2006–2009. Stosowanie azotu z odchodów zwierzęcych w przypadku roślin uprawnych we wspomnianych gospodarstwach nie może jednak przekroczyć poziomu 170 kg azotu na hektar rocznie.

(8)

(9)

(3)

W dniu 20 lutego 2009 r. Niemcy złożyły wniosek o przedłużenie stosowania odstępstwa.

(4)

Na podstawie wniosków w latach 2007–2008 szacuje się, iż około 700 gospodarstw rolnych wystąpi o odstępstwo, co odpowiada 16 000 ha gruntów rolnych w regionach Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-West­ falii, Badenii-Wirtembergii i Bawarii.

(10)

(1) Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 382 z 28.12.2006, s. 1.

L 268/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.10.2009

(11)

Decyzja 2006/1013/WE wygasa w dniu 31 grudnia 2009 r. W celu zapewnienia rolnikom, których dotyczy odstępstwo, możliwości dalszego korzystania z odstępstwa właściwym jest przedłużenie okresu jego obowiązywania. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Azotanów ustanowionego na mocy art. 9 dyrektywy 91/676/EWG,

„Artykuł 11 Stosowanie Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r. w powiązaniu z programem działań Niemiec (rozporządzenie w sprawie nawozów z dnia 10 stycznia 2006 r.).”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

(12)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 12 października 2009 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Artykuł 1 Artykuł 11 decyzji 2006/1013/WE otrzymuje brzmienie:

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 33 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego Euphausia superba jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7647)

 • Dz. U. L268 - 30 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7637) (1)

 • Dz. U. L268 - 11 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547) (1)

 • Dz. U. L268 - 10 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Litwy i jednego zastępcy członka z Litwy

 • Dz. U. L268 - 9 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania porozumienia ustanawiającego zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty 2001

 • Dz. U. L268 - 5 z 200913.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/130/WE z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L268 - 3 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2009 z dnia 12 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L268 - 1 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2009 z dnia 12 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.