Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania porozumienia ustanawiającego zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty 2001

Data ogłoszenia:2009-10-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 9

13.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 268/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 9 października 2009 r. dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania porozumienia ustanawiającego zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty 2001 (2009/748/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy określić stanowisko Wspólnoty w ramach Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Wspólnota Europejska w ramach Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty głosuje za przedłużeniem okresu obowiązywania porozumienia z 2001 r. ustanawiającego zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty na jeden lub dwa okresy, łącznie nieprzekraczające czterech lat, oraz za powiadomieniem o tym fakcie Sekretarza General­ nego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Porozumienie ustanawiające zakres uprawnień Międzyna­ rodowej Grupy Badawczej do spraw Juty z 2001 r. zostało podpisane i zawarte w imieniu Wspólnoty Euro­ pejskiej decyzją Rady 2002/312/WE (1) z dnia 15 kwietnia 2002 r. Na mocy zasady 25 lit. a) i b) porozumienie z 2001 r. ustanawiające zakres uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty wygaśnie w dniu 26 kwietnia 2010 r., chyba że jego okres obowiązywania zostanie przedłużony decyzją Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty na jeden lub dwa okresy, łącznie nieprzekraczające czterech lat. Przedłużenie okresu obowiązywania powyższego porozu­ mienia leży w interesie Wspólnoty.

(2)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 9 października 2009 r.

W imieniu Rady

Å. TORSTENSSON

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 112 z 27.4.2002, s. 34.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 268 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L268 - 35 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/1013/WE przyznającą odstępstwo Niemcom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7703)

 • Dz. U. L268 - 33 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu lipidowego z kryla antarktycznego Euphausia superba jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7647)

 • Dz. U. L268 - 30 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7637) (1)

 • Dz. U. L268 - 11 z 200913.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547) (1)

 • Dz. U. L268 - 10 z 200913.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka z Litwy i jednego zastępcy członka z Litwy

 • Dz. U. L268 - 5 z 200913.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/130/WE z dnia 12 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L268 - 3 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2009 z dnia 12 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L268 - 1 z 200913.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2009 z dnia 12 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.