Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 października 2009 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7435)

Data ogłoszenia:2009-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 14

Strona 1 z 3
L 270/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 października 2009 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7435)

(Jedynie teksty w językach bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(2009/756/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W decyzji Komisji 2006/648/WE z dnia 22 września 2006 r. ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju wizowego systemu informacyjnego stwier­ dzono (3), że dalsze specyfikacje zostaną opracowane na późniejszym etapie. Obecnie należy ustanowić specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w VIS, tak by państwa członkowskie mogły rozpocząć przygotowania do korzystania z danych biometrycznych. Niezwykle istotne jest, by dane biometryczne były wyso­ kiej jakości i rzetelne. W związku z tym należy określić normy techniczne, które umożliwią sprostanie wymogom jakości i rzetelności. Przy weryfikacji z wykorzystaniem odcisków czterech palców występuje dużo niższy wskaźnik błędnych odrzuceń oraz wskaźnik nieudanych prób pozyskania danych w porównaniu z weryfikacjami dokonywanymi na podstawie odcisków jednego palca. Dlatego centralny wizowy system informa­ cyjny (CS-VIS) powinien być zdolny do dokonywania weryfikacji biometrycznych na potrzeby uzyskiwania dostępu do danych na podstawie odcisków czterech płasko przyłożonych palców. Niniejsza decyzja nie tworzy żadnych nowych norm – jest ona zgodna z normami Organizacji Międzynarodo­ wego Lotnictwa Cywilnego.

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 w sprawie wizowego systemu informacyj­ nego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami człon­ kowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (1), w szczególności jego art. 45 ust. 2,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

W decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia wizowego systemu informacyj­ nego (VIS) (2) ustanowiono VIS jako system wymiany danych wizowych między państwami członkowskimi oraz przyznano Komisji mandat na stworzenie tego systemu.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 767/2008 określa cel i funkcje VIS oraz związane z nim obowiązki, a także ustanawia warunki i procedury wymiany danych wizowych między państwami członkowskimi, aby ułatwić rozpatrywanie wniosków wizowych oraz wydawanie związanych z tym decyzji.

(6)

(1) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60. (2) Dz.U. L 213 z 15.6.2004, s. 5.

(3) Dz.U. L 267 z 27.9.2006, s. 41.

15.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/15

(7)

Zgodnie z art. 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczest­ niczyła w przyjmowaniu rozporządzenia (WE) nr 767/2008, nie jest nim związana, ani nie ma ono do niej zastosowania. Jednakże ze względu na to, że rozpo­ rządzenie (WE) nr 767/2008 stanowi rozwinięcie dorobku Schengen zgodnie z postanowieniami tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania, w myśl art. 5 wyżej wymienionego protokołu, pismem z dnia 13 października 2008 r., poinformowała o transpozycji tego dorobku do swojego prawa krajowego. Dlatego też w świetle prawa między­ narodowego Dania zobowiązana jest do wprowadzenia w życie niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 19 z 200915.10.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa ATALANTA/7/2009 z dnia 2 października 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L270 - 18 z 200915.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach oraz kadencji jej członków

 • Dz. U. L270 - 12 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2009 z dnia 14 października 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Březnický ležák (ChOG))

 • Dz. U. L270 - 8 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L270 - 6 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L270 - 5 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L270 - 3 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L270 - 1 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.