Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach oraz kadencji jej członków

Data ogłoszenia:2009-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 18

L 270/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach oraz kadencji jej członków (2009/757/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

jej członków, należy przedłużyć jej obecny mandat oraz kadencję jej członków,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Obecny mandat EGE, jak przewidziano w decyzji 2005/383/WE, zostaje niniejszym przedłużony do czasu zastą­ pienia wspomnianej decyzji. Obecna kadencja członków EGE, jak przewidziano w decyzji 2005/754/WE, zostaje niniejszym przedłużona do czasu zastą­ pienia wspomnianej decyzji. Artykuł 2

Decyzją Komisji 2005/383/WE mandat Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (EGE) został odnowiony. Decyzją Komisji 2005/754/WE (2) kadencja członków EGE została odnowiona na okres czterech lat. Obecny mandat EGE oraz kadencja jej członków wygasa z dniem 20 października 2009 r. Nowa Komisja powinna zatem ponownie rozpatrzyć zarówno kwestię mandatu EGE, jak i kadencji jej członków. Aby umożliwić EGE kontynuację jej działalności do czasu podjęcia decyzji odnośnie do jej mandatu oraz kadencji

(1)

(2)

(3)

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 21 października 2009 r.

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2009 r. W imieniu Komisji

(5)

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 17. (2) Dz.U. L 284 z 27.10.2005, s. 6.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 19 z 200915.10.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa ATALANTA/7/2009 z dnia 2 października 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L270 - 14 z 200915.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 października 2009 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7435)

 • Dz. U. L270 - 12 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2009 z dnia 14 października 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Březnický ležák (ChOG))

 • Dz. U. L270 - 8 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L270 - 6 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L270 - 5 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L270 - 3 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L270 - 1 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.