Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych

Data ogłoszenia:2009-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 10

L 271/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 966/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 102 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Poza tym doświadczenie wykazało, że definicje serów i substancji słodzących nie są wyczerpujące, powinny one zatem ulec zmianie. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 657/2008. Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

(5)

Jak wykazało doświadczenie, niektóre z produktów wymienionych w wykazie załącznika I do rozporzą­ dzenia Komisji (WE) nr 657/2008 (2) nie są dostępne na rynku w wielu państwach członkowskich. W celu udostępnienia szerszego wachlarza produktów kwalifikujących się do objęcia pomocą w państwach członkowskich należy poszerzyć ów wykaz. Ponieważ rozszerzenie wykazu produktów kwalifikujących się do objęcia pomocą nie pociąga za sobą zmiany współczyn­ ników stosowanych do określania stawki pomocy, w odniesieniu do produktów kategorii II stawkę pomocy należy pozostawić bez zmian.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 657/2008 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 183 z 11.7.2008, s. 17.

16.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/11

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PRODUKTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ WSPÓLNOTOWĄ Kategoria I a) mleko poddane obróbce cieplnej (1); b) mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem czekolady, soku owocowego (2) lub mleko smakowe, zawierające wagowo przynajmniej 90 % mleka, o którym mowa w lit. a), oraz maksymalnie 7 % dodatku cukru (3) i/lub miodu; c) fermentowane przetwory mleczne z dodatkiem lub bez dodatku soku owocowego (2), smakowe lub niesmakowe, zawierające wagowo przynajmniej 90 % mleka, o którym mowa w lit. a), oraz maksymalnie 7 % dodatku cukru (3) i/lub miodu. Kategoria II Smakowe lub niesmakowe przetwory mleczne z owocami (4), fermentowane lub nie, zawierające wagowo przynajmniej 75 % mleka, o którym mowa w kategorii I lit. a), oraz maksymalnie 7 % dodatku cukru (5) i/lub miodu. Kategoria III Sery świeże i topione, zawierające do 10 % dodatków niemlekowych (6). Kategoria IV Sery Grana Padano i Parmigiano Reggiano. Kategoria V Sery zawierające do 10 % dodatków niemlekowych, które nie wchodzą w zakres kategorii III ani IV (6).

___________

(1) W tym: napój mleczny bez laktozy. (2) Sok owocowy stosuje się zgodnie z dyrektywą Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. (3) Do celów tej kategorii cukier oznacza pozycje objęte kodami CN 1701 i 1702. W przypadku produktów należących do tej kategorii stosuje się substancje słodzące zgodnie z dyrektywą 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych. (4) Dla celów tej kategorii fermentowane przetwory mleczne z owocami zawierają zawsze owoce, miąższ owoców, przecier owocowy lub sok owocowy. Dla celów tej kategorii owoce oznaczają pozycje wymienione w rozdziale 8 Nomenklatury Scalonej. Sok owocowy, miąższ owoców i przecier owocowy stosuje się zgodnie z dyrektywą Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. (5) Do celów tej kategorii cukier oznacza pozycje objęte kodami CN 1701 i 1702. Cukier dodany do owoców wlicza się do maksymalnej ilości 7 % dodatku cukru. W przypadku produktów należących do tej kategorii stosuje się substancje słodzące zgodnie z dyrektywą 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych. (6) Produkty klasyfikowane w tej kategorii spełniają wymogi określone w pkt II załącznika XII do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 34 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Szkocji za oficjalnie wolną od gruźlicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7790) (1)

 • Dz. U. L271 - 32 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zastosowanie ulgowych stawek podatku transportowego złożonego przez Słowenię na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7756) (1)

 • Dz. U. L271 - 18 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do okresu jej obowiązywania oraz niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7730) (1)

 • Dz. U. L271 - 17 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L271 - 12 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

 • Dz. U. L271 - 8 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2009 z dnia 15 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Faba de Lourenzá (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 6 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2009 z dnia 15 października 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Raviole du Dauphiné (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 3 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2009 r.

 • Dz. U. L271 - 1 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.