Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

Data ogłoszenia:2009-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 2

3) po wpisie dotyczącym Chorwacji wprowadza się wpis w brzmieniu: „Czarnogóra

a) b) c) d)

B3140 GC010 GC020 Wszystkie pozostałe odpady wyszczegól­ nione w załączniku III do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1013/2006”

4) po wpisie dotyczącym Mołdawii (Republiki Mołdowy) wprowadza się wpis w brzmieniu: „Nepal

a) b) c) d)

B3020”

5) po wpisie dotyczącym Południowej Afryki wprowadza się wpis w brzmieniu: „Serbia

a) b) c) d)

B1010–B3020 W odniesieniu do B3030: — zużyta odzież i inne zużyte arty­ kuły włókiennicze W odniesieniu do B 3030: wszystkie pozostałe odpady

B3035 B3040 B3050–B3070 B3080 B3090–B4030 GB040 GC010 GC020 GC030–GN030”

16.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/15

6) po wpisie dotyczącym Seszeli wprowadza się wpis w brzmieniu: „Singapur

a) b) c) d)

B1010 B1020 B1150 B1200 W odniesieniu do B2040: żużel z produkcji miedzi, chemicznie stabilizowany, o wysokiej zawartości żelaza (powyżej 20 %), przetwarzany zgodnie z normami przemysło­ wymi (np. DIN 4301 i DIN 8201) głównie do celów konstrukcyjnych i jako materiał ścierny W odniesieniu do B3010: stałe odpady tworzyw sztucznych, pod warunkiem że nie są pomie­ szane z innymi odpadami i są przygotowane do specyfikacji W odniesieniu do B3020: następujące materiały, pod warun­ kiem że nie są pomieszane z niebezpiecznymi odpadami: odpady i makulatura z papieru lub kartonu: — niebielony papier lub karton, papier lub karton falisty — inny papier lub karton, wyko­ nany głównie z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwiony w masie — papier lub karton, wykonany głównie ze ścieru drzewnego (np. gazety, czasopisma i podobne druki) — inne, w tym laminowany karton, ale nie wyłącznie”

L 271/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2009

7) wpis dotyczący Ukrainy otrzymuje brzmienie: „Ukraina

a) b) c) d)

B1010, z wyjątkiem: złomu chromu B1020–B1030 B1040–B1090 B1100, z wyjątkiem: żużli z miedzi przetwarzanych do dalszego przetwarzania lub uszlachetniania, niezawierających arsenu, ołowiu lub kadmu w zakresie wykazującym właści­ wości odpadów niebezpiecznych z załącznika III B1120–B1130 B1150–B1240 B2010–B2040 B2060–B2120 B3010, z wyjątkiem: — tetrafluoroetylenu/perfluoro­ winyloeteru (PFA) — tetrafluoroetylenu/perfluoro­ metylowinyloeteru (MFA) B3020–B3030 B3040–B3060 B3070–B3130 B3140 B4010–B4030”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 34 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Szkocji za oficjalnie wolną od gruźlicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7790) (1)

 • Dz. U. L271 - 32 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zastosowanie ulgowych stawek podatku transportowego złożonego przez Słowenię na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7756) (1)

 • Dz. U. L271 - 18 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do okresu jej obowiązywania oraz niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7730) (1)

 • Dz. U. L271 - 17 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L271 - 10 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych

 • Dz. U. L271 - 8 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2009 z dnia 15 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Faba de Lourenzá (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 6 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2009 z dnia 15 października 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Raviole du Dauphiné (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 3 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2009 r.

 • Dz. U. L271 - 1 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.