Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

Data ogłoszenia:2009-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 12

Strona 1 z 2
L 271/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 967/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (1), w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci, po konsultacji z zainteresowanymi państwami, a także mając na uwadze, co następuje: Komisja otrzymała odpowiedzi od Czarnogóry, Nepalu, Serbii i Singapuru na jej pisemny wniosek w sprawie potwierdzenia na piśmie, że odpady wymienione w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, których wywóz nie jest zakazany na mocy art. 36 wymienionego aktu prawnego, mogą być wywożone ze Wspólnoty w celu poddania ich odzy­ skowi w tych państwach oraz w sprawie informacji na temat ewentualnych procedur kontrolnych przeprowadzanych w państwie przeznaczenia. Komisja otrzymała także dodatkowe informacje dotyczące Hongkongu, Indonezji i Ukrainy. Dlatego też załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1418/2007 (2) powinien zostać zmieniony, aby uwzględnić powyższe infor­ macje,

Artykuł 1 Artykuł 1a rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1a Odpowiedzi na pisemny wniosek przesłany przez Komisję zgodnie z art. 37 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 znajdują się w załączniku. Jeżeli w załączniku wskazano, że dany kraj nie zakazuje określonych przemieszczeń odpadów ani nie stosuje wobec nich procedury uprzedniego zgłoszenia na piśmie i zgody, jak określono w art. 35 tego rozporządzenia, w odniesieniu do takich przemieszczeń zastosowanie ma art. 18 tego rozpo­ rządzenia z uwzględnieniem niezbędnych zmian.”. Artykuł 2 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 zostaje zmie­ niony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2009 r. W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6.

16.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/13

ZAŁĄCZNIK W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1418/2007 wprowadza się następujące zmiany: 1) wpis dotyczący Hongkongu w odniesieniu do kodu odpadu B3010 otrzymuje brzmienie: „Hongkong

a) b) c) d)

W — — — — — — — — — — — — — — — — —

odniesieniu do B3010: etylen styren polipropylen politetraftalan etylenu akrylonitryl butadien poliamidy politetraftalan butylenu poliwęglany polisiarczki fenylenu polimery akrylowe poliuretany (niezawierające CFC) polisiloksan polimetakrylan metylu polialkohol winylowy polibutyral winylu polioctan winylu

W — — — — — — — — —

odniesieniu do B3010: poliacetale polietery alkany C10–C13 (plastyfi­ kator) perfluoroetylen/propylen (FEP) alkan perfluoroalkoksylowy tetrafluoroetylen/perfluorowi­ nyloeter (PFA) tetrafluoroetylen/perfluorome­ tylowinyloeter (MFA) polifluorek winylu (PVF) polifluorek winylidenu (PVDF)”

Odpady żywicy utwardzonej lub produktów kondensacyjnych, w tym: — żywice mocznikowo-formal­ dehydowe — żywice fenolowo-formaldehy­ dowe — żywice melaminowo-formal­ dehydowe — żywice epoksydowe — żywice alkidowe — poliamidy

2) we wpisie dotyczącym Indonezji wprowadza się zmiany w odniesieniu do następujących odpadów: „Indonezja

a) b) c) d)

B3010 B3030 B3035 B3130 Stałe odpady tworzyw sztucznych GH013 391530 Polimery chlorku winylu ex 3904 10–40”

L 271/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 34 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Szkocji za oficjalnie wolną od gruźlicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7790) (1)

 • Dz. U. L271 - 32 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zastosowanie ulgowych stawek podatku transportowego złożonego przez Słowenię na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7756) (1)

 • Dz. U. L271 - 18 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do okresu jej obowiązywania oraz niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7730) (1)

 • Dz. U. L271 - 17 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L271 - 10 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych

 • Dz. U. L271 - 8 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2009 z dnia 15 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Faba de Lourenzá (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 6 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2009 z dnia 15 października 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Raviole du Dauphiné (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 3 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2009 r.

 • Dz. U. L271 - 1 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.