Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do okresu jej obowiązywania oraz niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7730) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 18

Strona 1 z 7
L 271/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do okresu jej obowiązywania oraz niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7730)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/759/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwie­ rząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (3). W związku z tą zmianą, która obowią­ zuje od dnia 1 stycznia 2010 r., wykaz zespołów pobie­ rania i produkcji zarodków bydła domowego nie ma już być ustanawiany decyzją Komisji. Decyzja 2008/155/WE powinna zatem obowiązywać tylko do dnia 31 grudnia 2009 r. Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w tym wykazie w pozycjach dotyczących tych państw w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków. Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone przedstawiły gwarancje w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne tych krajów trzecich oficjalnie zatwierdziły odnośne zespoły pobierania i produkcji zarodków przeznaczo­ nych do wywozu do Wspólnoty. Należy zatem 2008/155/EWG. odpowiednio zmienić decyzję

(3)

Decyzja Komisji 2008/155/WE z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiająca wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przy­ wozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (2) stanowi, że państwa członkowskie mają zezwalać na przywóz zarodków bydła domowego z krajów trzecich tylko w przypadku, gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły pobierania i produkcji zarodków wymienione w załączniku do tej decyzji. Artykuł 8 dyrektywy 89/556/EWG został zmieniony art. 6 ust. 2 dyrektywy Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny wete­ rynarii i zootechniki oraz zmieniającej dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG,

(4)

(2)

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, s. 1. (2) Dz.U. L 50 z 23.2.2008, s. 51.

(3) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 40.

16.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/19

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

2) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1 W decyzji 2008/155/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 2a Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2009 r.”;

Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 271/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2009

ZAŁĄCZNIK Wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty „ZAŁĄCZNIK WYKAZ ZESPOŁÓW POBIERANIA I PRODUKCJI ZARODKÓW W KRAJACH TRZECICH, ZATWIERDZONYCH DO PRZYWOZU ZARODKÓW BYDLĘCYCH DO WSPÓLNOTY

Numer zatwierdzenia Kod ISO Zespół pobie­ rania Zespół produkcji Nazwa i adres Lekarz weterynarii zespołu

ARGENTYNA AR LE/UT/BE-14 S.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 34 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Szkocji za oficjalnie wolną od gruźlicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7790) (1)

 • Dz. U. L271 - 32 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zastosowanie ulgowych stawek podatku transportowego złożonego przez Słowenię na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7756) (1)

 • Dz. U. L271 - 17 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L271 - 12 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

 • Dz. U. L271 - 10 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych

 • Dz. U. L271 - 8 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2009 z dnia 15 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Faba de Lourenzá (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 6 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2009 z dnia 15 października 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Raviole du Dauphiné (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 3 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2009 r.

 • Dz. U. L271 - 1 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.