Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zastosowanie ulgowych stawek podatku transportowego złożonego przez Słowenię na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7756) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 32

L 271/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zastosowanie ulgowych stawek podatku transportowego złożonego przez Słowenię na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7756)

(Jedynie tekst w języku słoweńskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/760/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 1999/62/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (1), w szczególności jej art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Komisja wyraża niniejszym zgodę na stosowanie do dnia 31 grudnia 2014 r. ulgowych stawek podatku transportowego zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE dla nastę­ pujących rodzajów pojazdów o masie równej 12 ton lub więk­ szej, wykorzystywanych wyłącznie do celów szkolenia kierowców lub przewozu sprzętu zamontowanego na stałe w ramach robót publicznych i przemysłowych na terenie Słowenii: 1. Pojazdy kategorii N3 specjalnie przystosowane do szkolenia kierowców. 2. Drabiny samochodowe podwoziu pojazdu. zamontowane na stałe na

Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE państwa członkowskie mogą stosować stawki ulgowe lub zwolnienia dla pojazdów, które jedynie okazjonalnie poruszają się po drogach publicznych państwa człon­ kowskiego, w którym są zarejestrowane, wykorzystywa­ nych przez osoby fizyczne lub prawne, których podsta­ wową działalnością nie jest przewóz towarów, pod warunkiem że przewozy wykonywane tymi pojazdami nie zakłócają konkurencji. Tego rodzaju ulga lub zwol­ nienie wymaga zgody Komisji. Zgodnie z dyrektywą 1999/62/WE Słowenia zwróciła się do Komisji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastoso­ wanie ulgowych stawek podatku transportowego w odniesieniu do pojazdów o masie równej 12 ton lub większej, wykorzystywanych wyłącznie do celów szko­ lenia kierowców bądź w ramach robót publicznych i przemysłowych na terenie Słowenii. Warunki określone w art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE zostały spełnione, ponieważ pojazdy te nie poruszają się ciągle po drogach publicznych, nie są wykorzystywane do przewozu towarów, a ponadto zastosowanie w przypadku tych pojazdów ulgowych stawek podatku transportowego nie powoduje zakłócenia konkurencji, ponieważ pojazdy te nie mogą być wyko­ rzystywane do przewozu towarów innych niż towary, które są zamontowane na stałe na pojeździe i które są używane jako takie. Zgody należy udzielić na czas określony, aby umożliwić Komisji dokonanie przeglądu stosowania ulgowych stawek podatku transportowego. Należy zatem zatwierdzić stosowanie ulgowych stawek, o które wystąpiła Słowenia,

3. Ruchome warsztaty zamontowane na stałe na podwoziu pojazdu. 4. Żurawie samochodowe podwoziu pojazdu. zamontowane na stałe na

(2)

5. Ruchome pompy zamontowane na stałe na podwoziu pojazdu. 6. Ruchome podnośniki koszowe zamontowane na stałe na podwoziu pojazdu. 7. Ruchome generatory prądu zamontowane na stałe na podwoziu pojazdu. 8. Ruchome sprężarki zamontowane na stałe na podwoziu pojazdu. 9. Ruchome laboratoria badań środowiska zamontowane na stałe na podwoziu pojazdu. 10. Ruchome studia radiowe lub telewizyjne zamontowane na stałe na podwoziu pojazdu. 11. Pojazdy przeznaczone do prac komunalnych. 12. Pojazdy przeznaczone do prac specjalnych na budowach.

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 187 z 20.7.1999, s. 42.

16.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/33

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowenii.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2009 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 34 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Szkocji za oficjalnie wolną od gruźlicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7790) (1)

 • Dz. U. L271 - 18 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do okresu jej obowiązywania oraz niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7730) (1)

 • Dz. U. L271 - 17 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L271 - 12 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

 • Dz. U. L271 - 10 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych

 • Dz. U. L271 - 8 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2009 z dnia 15 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Faba de Lourenzá (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 6 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2009 z dnia 15 października 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Raviole du Dauphiné (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 3 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2009 r.

 • Dz. U. L271 - 1 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.