Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Szkocji za oficjalnie wolną od gruźlicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7790) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 34

L 271/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania Szkocji za oficjalnie wolną od gruźlicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7790)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/761/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa­ jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej załącznik A część I pkt 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5) (6)

Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Zjednoczone Królestwo cały obszar Szkocji powinien zostać uznany za region Zjednoczonego Królestwa oficjalnie wolny od gruźlicy bydła. Należy zatem 2003/467/WE. odpowiednio zmienić decyzję

Dyrektywa 64/432/EWG stanowi, że państwo członkow­ skie lub jego część mogą zostać uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła w odniesieniu do stad bydła pod warunkiem wypełnienia niektórych warunków okre­ ślonych w tej dyrektywie. Wykazy państw członkowskich i ich regionów uznanych za wolne od gruźlicy bydła zostały określone w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. usta­ nawiającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (2). Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji dokumen­ tację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warun­ kami przewidzianymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do całego obszaru Szkocji w celu uznania tego regionu Zjednoczonego Królestwa za oficjalnie wolny od gruźlicy bydła.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2003/467/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. (2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74.

16.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/35

ZAŁĄCZNIK Rozdział 2 załącznika I do decyzji 2003/467/WE otrzymuje następujące brzmienie: „ROZDZIAŁ 2 Regiony państw członkowskich oficjalnie wolne od gruźlicy We Włoszech: — region Abruzja: prowincja Pescara, — region Emilia-Romania, — region Friuli-Wenecja Julijska, — region Lombardia: prowincje Bergamo, Como, Lecco, Sondrio, — region Marche: prowincja Ascoli Piceno, — region Piemont: prowincje Novara, Verbania, Vercelli, — region Sardynia: prowincja Oristano, — region Toskania: prowincje Grossetto, Livorno, Lukka, Prato, Pisa, Pistoia, Siena, — region Trydent-Górna Adyga: prowincje Bolzano, Trydent, — region Wenecja Euganejska. W Zjednoczonym Królestwie: — Zjednoczone Królestwo: Szkocja.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 271 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L271 - 32 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zastosowanie ulgowych stawek podatku transportowego złożonego przez Słowenię na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7756) (1)

 • Dz. U. L271 - 18 z 200916.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do okresu jej obowiązywania oraz niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7730) (1)

 • Dz. U. L271 - 17 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L271 - 12 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów do pewnych państw nienależących do OECD (1)

 • Dz. U. L271 - 10 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2009 z dnia 15 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych

 • Dz. U. L271 - 8 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2009 z dnia 15 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Faba de Lourenzá (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 6 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2009 z dnia 15 października 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Raviole du Dauphiné (ChOG))

 • Dz. U. L271 - 3 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2009 r.

 • Dz. U. L271 - 1 z 200916.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2009 z dnia 15 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.