Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2009 z dnia 19 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Boerenkaas (GTS))

Data ogłoszenia:2009-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 19

Strona 1 z 4
20.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 977/2009 z dnia 19 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Boerenkaas (GTS))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

bieżenia sytuacji, w której małe przedsiębiorstwa byłyby narażone na wysokie koszty towarzyszące kontrolom.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjal­ nościami (1), w szczególności jego art. 9 ust. 4 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 11 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia (WE) nr 509/2006, Komisja może ją zatwierdzić bez odwoły­ wania się do procedury określonej w art. 8 ust. 2 oraz art. 9 wymienionego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 akapitu pierwszego rozporządzenia (WE) nr 509/2006 Komisja przeanalizo­ wała wniosek Niderlandów w sprawie zatwierdzenia zmian elementów specyfikacji gwarantowanej tradycyjnej specjalności pod nazwą „Boerenkaas” zarejestrowanej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 149/2007 (2). Niniejszy wniosek ma na celu zmianę specyfikacji tak, aby w przypadku produkcji o charakterze sezonowym kontrole były prowadzone w regularnych odstępach od sześciu do ośmiu tygodni w czasie całego cyklu produkcji. W przypadku rocznej produkcji „Boerenkaas” do 25 tys. kg kontrole powinny być przeprowadzane dwa razy do roku. Zmiany te proponuje się w celu zapo­

Artykuł 1 Do specyfikacji gwarantowanej tradycyjnej specjalności „Boeren­ kaas” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

Uaktualniona treść specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 października 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 46 z 16.2.2007, s. 18.

L 274/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2009

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji gwarantowanej tradycyjnej specjalności „Boerenkaas” wprowadza się następujące zmiany. Do pkt 3.9 określającego minimalne wymogi oraz procedury kontroli specyficznego charakteru dodaje się tekst w brzmieniu: „W przypadku produkcji »Boerenkaas« o charakterze sezonowym kontrole w czasie całego cyklu produkcji prowadzi się w regularnych odstępach od sześciu do ośmiu tygodni. W przypadku rocznej produkcji »Boerenkaas« do 25 tys. kg kontrole prowadzi się dwa razy do roku.”.

20.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/21

ZAŁĄCZNIK II „3. Zaktualizowana specyfikacja produktu 3.1. Nazwa(-y) przeznaczona(-e) do rejestracji (art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1216/2007) »Boerenkaas« (jedynie w języku niderlandzkim) 3.2. Wskazać, czy nazwa:

 Jest specyficzna sama w sobie

Wyraża specyficzny charakter produktu rolnego lub środka spożywczego Nazwa »Boerenkaas« jest konkretnie związana z produktem, który przygotowywany jest tradycyjnie w gospodarstwie z surowego mleka, pozyskiwanego w gospodarstwie od własnego inwentarza. Słowo »Boeren« oznacza chłopów, a Boerenkaas to ser produkowany przez rolników w gospodarstwie. 3.3. Czy wniosek obejmuje zastrzeżenie nazwy na mocy art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 509/2006 Rejestracja wraz z zastrzeżeniem nazwy

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 47 z 200920.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 910/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad wywozu pozakwotowego w sektorze cukru (  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L274 - 45 z 200920.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/769/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L274 - 38 z 200920.10.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/22)

 • Dz. U. L274 - 36 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7806) (1)

 • Dz. U. L274 - 32 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7801) (1)

 • Dz. U. L274 - 30 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zwolnienie od pobierania podatku transportowego złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7761) (1)

 • Dz. U. L274 - 28 z 200920.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L274 - 25 z 200920.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/114/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L274 - 9 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

 • Dz. U. L274 - 3 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.