Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 25 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/114/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2009-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 25 - Strona 2

Strona 2 z 3

(5)

Przyszłe zastosowanie pasma 900 MHz, a w szczegól­ ności to, jak długo GSM pozostanie technologią odnie­ sienia w przypadku technicznego współistnienia w tym paśmie, jest kwestią o znaczeniu strategicznym dla rynku wewnętrznego. Należy ją zbadać wraz z innymi kwes­ tiami wspólnotowej polityki w zakresie dostępu bezprze­ wodowego w przyszłych programach polityki spektrum radiowego, które mają być przyjęte zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (1). Programy te będą określać kierunki polityki i cele planowania strategicznego w zakresie wykorzys­ tania widma radiowego, w ścisłej współpracy z zespołem ds. polityki widma radiowego (RSPG), usta­ nowionym decyzją Komisji 2002/622/WE (2).

(8)

Wszelkie spektrum udostępniane w ramach niniejszej dyrektywy powinno zostać przydzielone w sposób prze­ jrzysty oraz zapewniający niezakłócanie konkurencji na właściwych rynkach. Aby inne systemy mogły funkcjonować jednocześnie z GSM w tym samym paśmie, należy unikać szkodliwych zakłóceń poprzez stosowanie technicznych warunków użytkowania mających zastosowanie do innych niż GSM technologii wykorzystujących pasmo 900 MHz. Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyj­ nych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (4) pozwala Komisji na przyjęcie technicznych środków wykonawczych w celu zapewnienia zharmoni­ zowanych warunków w odniesieniu do dostępności i efektywnego wykorzystania spektrum radiowego. Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) przygotowała na wniosek Komisji raporty techniczne, w których wykazano, że systemy UMTS (Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej) mogłyby funkcjonować jednocześnie z systemami GSM w paśmie 900 MHz. Pasmo 900 MHz powinno zatem zostać udostępnione na potrzeby systemów UMTS, systemu, który może funkcjonować jednocześnie z GSM, a także na potrzeby innych systemów z chwilą, gdy zostanie wykazane, że mogą one funkcjonować jednocześnie z systemami GSM, zgodnie z określoną w decyzji o spektrum radiowym procedurą przyjmowania zharmonizowanych warunków udostępniania i wydajnego wykorzystania spektrum radiowego. Jeżeli dane państwo członkowskie decyduje się przypisać prawa użytkowania systemów z wykorzystaniem specyfikacji UMTS 900, zastosowanie decyzji o spektrum radiowym oraz przepisy dyrektywy 2002/21/WE zagwarantują ochronę takich systemów przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony innych eksploatowanych systemów. Należy zapewnić odpowiednią ochronę użytkownikom pasm objętych niniejszą dyrektywą oraz dotychcza­ sowym użytkownikom sąsiednich pasm. Należy ponadto uwzględnić przyszłe systemy łączności lotniczej powyżej 960 MHz, które służą realizacji celów polityki Wspólnoty w tym sektorze. CEPT przygotowała zalecenia techniczne w tym zakresie. Elastyczność w zarządzaniu spektrum i dostęp do spek­ trum powinny zostać zwiększone w celu przyczynienia się do realizacji celów rynku wewnętrznego w zakresie łączności elektronicznej. Pasmo 900 MHz powinno zatem być udostępnione innym systemom w celu świad­ czenia innych ogólnoeuropejskich usług, z chwilą gdy zostanie wykazane, że systemy te mogą funkcjonować jednocześnie z systemami GSM.

(9)

(10)

(6)

Liberalizacja użytkowania pasma 900 MHz mogłaby spowodować zakłócenia konkurencji. W szczególności, jeżeli niektórym operatorom sieci łączności ruchomej nie zostałoby przyznane spektrum w paśmie 900 MHz, znaleźliby się oni w gorszej sytuacji pod względem kosztów i wydajności w porównaniu z operatorami, którzy uzyskają możliwość świadczenia usług trzeciej generacji w tym paśmie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 25 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 47 z 200920.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 910/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad wywozu pozakwotowego w sektorze cukru (  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L274 - 45 z 200920.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/769/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L274 - 38 z 200920.10.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/22)

 • Dz. U. L274 - 36 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7806) (1)

 • Dz. U. L274 - 32 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7801) (1)

 • Dz. U. L274 - 30 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zwolnienie od pobierania podatku transportowego złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7761) (1)

 • Dz. U. L274 - 28 z 200920.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L274 - 19 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2009 z dnia 19 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Boerenkaas (GTS))

 • Dz. U. L274 - 9 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

 • Dz. U. L274 - 3 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.