Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 25

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/114/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2009-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 25

Strona 1 z 3
20.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/25

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/114/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Przejście na komór­ kowe, cyfrowe systemy łączności ruchomej drugiej gene­ racji uznano również za niepowtarzalną okazję stwo­ rzenia prawdziwie paneuropejskiej łączności ruchomej.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

(2)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

Pasma częstotliwości 890–915 MHz i 935–960 MHz zostały zarezerwowane na potrzeby publicznej usługi paneuropejskiej komórkowej cyfrowej łączności ruchomej, świadczonej w każdym państwie członkow­ skim zgodnie ze wspólną specyfikacją, znaną jako GSM. W konsekwencji tak zwane dodatkowe pasmo (880–890 MHz i 925–935 MHz) zostało udostępnione do obsługi GSM, tak więc te pasma częstotliwości znane są jako pasma 900 MHz.

po konsultacji z Komitetem Regionów,

(3)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 87/372/EWG (3), uzupełniona zalece­ niem Rady z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie skoor­ dynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (4) oraz rezolucją Rady z dnia 14 grudnia 1990 r. w sprawie końcowego etapu skoordynowanego wprowadzania paneuropejskiej naziemnej publicznej cyfrowej łączności komórkowej we Wspólnocie (GSM) (5) uznała potrzebę pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez nowoczesne sieci telekomunikacyjne, w szczególności radiową telefonię ruchomą, w interesie

Począwszy od 1987 r., rozwijane są nowe, cyfrowe tech­ nologie radiowe, umożliwiające świadczenie innowacyj­ nych paneuropejskich usług łączności elektronicznej, które mogą funkcjonować jednocześnie z GSM w paśmie 900 MHz w otoczeniu regulacyjnym, które jest w większym stopniu oparte na zasadzie neutralności technologicznej niż poprzednio. Pasmo 900 MHz oferuje dobrą charakterystykę rozchodzenia się, co pozwala na objęcie zasięgiem większych odległości, dzięki czemu nowoczesne usługi łączności głosowej, transmisji danych oraz usługi multimedialne mogą być świadczone również na obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia i na tere­ nach wiejskich.

(4)

(1) Opinia z dnia 25 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. (3) Dz.U. L 196 z 17.7.1987, s. 85. (4) Dz.U. L 196 z 17.7.1987, s. 81. (5) Dz.U. C 329 z 31.12.1990, s. 25.

W celu przyczyniania się do realizacji celów rynku wewnętrznego oraz komunikatu Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. zatytułowanego „Inicjatywa i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, utrzymując jednocześnie dostęp­ ność systemu GSM dla użytkowników w całej Europie jak również w celu zwiększenia konkurencji poprzez oferowanie użytkownikom szerokiego wyboru usług i technologii, pasmo 900 MHz powinno zostać udostęp­ nione dla innych technologii, które mogą funkcjonować jednocześnie z GSM, celem świadczenia dodatkowych kompatybilnych oraz zaawansowanych usług paneuro­ pejskich.

L 274/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 47 z 200920.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 910/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad wywozu pozakwotowego w sektorze cukru (  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L274 - 45 z 200920.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/769/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L274 - 38 z 200920.10.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/22)

 • Dz. U. L274 - 36 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7806) (1)

 • Dz. U. L274 - 32 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7801) (1)

 • Dz. U. L274 - 30 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zwolnienie od pobierania podatku transportowego złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7761) (1)

 • Dz. U. L274 - 28 z 200920.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L274 - 19 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2009 z dnia 19 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Boerenkaas (GTS))

 • Dz. U. L274 - 9 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

 • Dz. U. L274 - 3 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.