Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

Data ogłoszenia:2009-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 3

Strona 1 z 3
20.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

pozytywną ocenę naukową Urzędu i powinny obecnie zostać dodane do dotychczasowego wykazu.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem 2002/72/WE.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(4)

W dyrektywie Komisji 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (2) ustanowiono wspólnotowy wykaz monomerów i innych substancji wyjściowych, które mogą być używane do produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych. W ostatnim okresie pewne dodatkowe monomery i substancje wyjściowe otrzymały pozytywną ocenę naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) i powinny obecnie zostać dodane do dotychczasowego wykazu. Dyrektywa 2002/72/WE zawiera także wspólnotowy wykaz dodatków, które mogą być używane do produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych. W ostatnim okresie pewne dodatkowe dodatki otrzymały

Zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/72/WE, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. wspólnotowy wykaz dodatków zawarty w załączniku III do tej dyrek­ tywy stanie się wykazem pozytywnym. W związku z tym tytuły w załączniku III do tej dyrektywy nie powinny już zawierać określenia „niekompletny” w odniesieniu do wykazu dodatków. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załącznikach II, III, IVa, V i VI do dyrektywy 2002/72/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od I do V do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 października 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4. (2) Dz.U. L 220 z 15.8.2002, s. 18.

L 274/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2009

ZAŁĄCZNIK I W sekcji A załącznika II do dyrektywy 2002/72/WE do tabeli dodaje się następujące wiersze w kolejności numerycznej:

Nr ref. (1) Nr CAS (2) Nazwa (3) Ograniczenia i/lub wymagania (4)

„14627 14628 14876 18117

0000117-21-5 0000118-45-6 0001076-97-7 0000079-14-1

bezwodnik 3-chloroftalowy bezwodnik 4-chloroftalowy Kwas 1,4-cykloheksanodikarboksylowy kwas glikolowy

SML = 0,05 mg/kg wyrażone jako kwas 3-chloroftalowy SML = 0,05 mg/kg wyrażone jako kwas 4-chloroftalowy SML = 5 mg/kg Stosować jedynie w produkcji poliestrów Wyłącznie do pośredniego kontaktu z żywnością, poza warstwą politerefta­ lanu etylenu (PET) Do stosowania wyłącznie jako komo­ nomer w poliestrach alifatyczych do maksymalnego poziomu 1 % w oparciu o stężenie molowe SML = 0,05 mg/kg Wyłącznie do stosowania jako środek do obróbki powierzchni w wypełniaczach nieorganicznych”

19965

0006915-15-7

kwas jabłkowy

21498

0002530-85-0

[3-(metakryloksy) propylo]trimetoksysilan

20.10.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 47 z 200920.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 910/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad wywozu pozakwotowego w sektorze cukru (  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L274 - 45 z 200920.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/769/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L274 - 38 z 200920.10.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/22)

 • Dz. U. L274 - 36 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7806) (1)

 • Dz. U. L274 - 32 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7801) (1)

 • Dz. U. L274 - 30 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zwolnienie od pobierania podatku transportowego złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7761) (1)

 • Dz. U. L274 - 28 z 200920.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L274 - 25 z 200920.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/114/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L274 - 19 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2009 z dnia 19 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Boerenkaas (GTS))

 • Dz. U. L274 - 9 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

 • Dz. U. L274 - 1 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.