Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zwolnienie od pobierania podatku transportowego złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7761) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 30

L 274/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zwolnienie od pobierania podatku transportowego złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7761)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/765/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

zwolnienia z podatku transportowego nie powoduje zakłócenia konkurencji, ponieważ pojazdy te nie mogą być wykorzystywane do przewozu towarów innych niż towary, które są zamontowane na stałe na pojeździe i które są używane jako takie.

uwzględniając dyrektywę 1999/62/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (1), w szczególności jej art. 6,

(4)

Zgody należy udzielić na czas określony, aby umożliwić Komisji dokonanie przeglądu stosowania zwolnienia z podatku transportowego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Należy zatem zezwolić na zwolnienie, o które wystąpiła Francja,

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE państwa członkowskie mogą stosować stawki ulgowe lub zwolnienia dla pojazdów, które jedynie okazjonalnie poruszają się po drogach publicznych państwa człon­ kowskiego, w którym są zarejestrowane, oraz które wykorzystywane są przez osoby fizyczne lub prawne, których podstawową działalnością nie jest przewóz towarów, pod warunkiem że przewozy wykonywane tymi pojazdami nie zakłócają konkurencji. Tego rodzaju ulga lub zwolnienie wymaga zgody Komisji.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Komisja wyraża niniejszym zgodę na zwolnienie z pobierania podatku transportowego do dnia 31 grudnia 2014 r., zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE, następujących rodzajów pojazdów o masie równej 12 ton lub większej, wyko­ rzystywanych wyłącznie do przewozu sprzętu zamontowanego na stałe w ramach robót publicznych i przemysłowych na terenie Francji:

(2)

Zgodnie z dyrektywą 1999/62/WE Francja zwróciła się do Komisji o przedłużenie do dnia 31 grudnia 2014 r. zgody na zwolnienie z pobierania podatku transporto­ wego, udzielonej decyzją Komisji 2005/449/WE (2), w odniesieniu do pojazdów o masie równej 12 ton lub większej, wykorzystywanych wyłącznie w ramach robót publicznych i przemysłowych na terenie Francji.

1) Samobieżne podnośniki i urządzenia manipulacyjne (żurawie zamontowane na podwoziu pojazdu);

2) Ruchome pompy lub stacje pomp zamontowane na stałe na podwoziu pojazdu;

(3)

Warunki określone w art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE zostały spełnione, ponieważ wspomniane pojazdy nie poruszają się ciągle po drogach publicznych, nie są wykorzystywane do przewozu towarów, a ponadto zastosowanie w przypadku tych pojazdów

3) Ruchome zestawy sprężarkowe zamontowane na stałe na podwoziu pojazdu;

(1 )

Dz.U. L 187 z 20.7.1999, s. 42. (2) Dz.U. L 158 z 21.6.2005, s. 23.

4) Betonomieszarki i pompy do betonu zamontowane na stałe na podwoziu pojazdu (z wyjątkiem mieszalników bębno­ wych wykorzystywanych do transportu betonu);

20.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/31

5) Ruchome zestawy generatorowe zamontowane na stałe na podwoziu pojazdu; 6) Ruchome urządzenia wiertnicze zamontowane na stałe na podwoziu pojazdu. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2009 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 47 z 200920.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 910/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad wywozu pozakwotowego w sektorze cukru (  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L274 - 45 z 200920.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/769/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L274 - 38 z 200920.10.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/22)

 • Dz. U. L274 - 36 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7806) (1)

 • Dz. U. L274 - 32 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7801) (1)

 • Dz. U. L274 - 28 z 200920.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L274 - 25 z 200920.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/114/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L274 - 19 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2009 z dnia 19 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Boerenkaas (GTS))

 • Dz. U. L274 - 9 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

 • Dz. U. L274 - 3 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.