Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7801) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 32

Strona 1 z 4
L 274/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1 800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7801)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/766/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

przyjąć takie techniczne warunki, które umożliwią współistnienie GSM i innych systemów w paśmie 900 MHz. Zakresy częstotliwości 1 710–1 785 MHz i 1 805–1 880 MHz (pasmo 1 800 MHz) udostępniono na potrzeby systemu GSM i są one obecnie wykorzysty­ wane przez systemy GSM w Europie. Pasmo 1 800 MHz powinno również być udostępnione, na tych samych warunkach co pasmo 900 MHz, innym systemom naziemnym umożliwiającym dostarczanie usług łączności elektronicznej, które mogą funkcjonować jednocześnie z systemami GSM. Obecne wykorzystanie GSM w paśmie 1 800 MHz powinno być chronione we Wspólnocie, dopóki istnieje uzasadnione zapotrzebowanie na tę usługę, zgodnie z podejściem przyjętym przy ochronie wykorzystania GSM w paśmie 900 MHz na mocy dyrektywy 87/372/EWG. Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji o spektrum radiowym w dniu 5 lipca 2006 r. Komisja udzieliła Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (zwanej dalej „CEPT”) mandatu na określenie najmniej restrykcyjnych warunków tech­ nicznych dla pasm częstotliwości w kontekście WAPECS (polityka dostępu bezprzewodowego dla usług łączności elektronicznej) obejmujących pasma 900 MHz i 1 800 MHz. Neutralność technologiczna i neutralność usług to cele strategiczne, które zostały wsparte przez państwa człon­ kowskie w opinii zespołu ds. polityki widma radiowego (zwanego dalej „RSPG”) dotyczącej WAPECS z dnia 23 listopada 2005 r. z myślą o bardziej elastycznym wykorzystaniu widma. W opinii RSPG dotyczącej WAPECS stwierdzono, że cele te nie powinny być wpro­ wadzone nagle, lecz stopniowo, tak aby uniknąć jakich­ kolwiek zakłóceń funkcjonowania rynku. Komisja wyra­ ziła swoje poglądy na temat bardziej elastycznego wyko­ rzystania widma w komunikacie „Ułatwienie dostępu do widma radiowego na potrzeby usług bezprzewodowej łączności elektronicznej poprzez zwiększenie elastycz­ ności” (6), w którym podkreślono między innymi potrzebę znalezienia spójnego i proporcjonalnego rozwiązania kwestii częstotliwości wykorzystywanych przez sieci telefonii komórkowej drugiej i trzeciej gene­ racji w kontekście wprowadzenia elastycznego wykorzys­ tania widma na potrzeby usług łączności elektronicznej.

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 676/2002/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regula­ cyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspól­ nocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zakresy częstotliwości 890–915 MHz i 935–960 MHz były zarezerwowane i miały być wykorzystywane przez paneuropejskie publiczne usługi komórkowej cyfrowej łączności ruchomej świadczone we wszystkich państwach członkowskich według wspólnej specyfikacji, określonej w dyrektywie Rady 87/372/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowa­ dzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (2), uzupełnionej przez zalecenie Rady z dnia 25 czerwca 1987 r. dotyczące skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (3) oraz rezolucją Rady z dnia 14 grudnia 1990 r. w sprawie końcowego etapu skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (GSM) (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 47 z 200920.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 910/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad wywozu pozakwotowego w sektorze cukru (  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L274 - 45 z 200920.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/769/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L274 - 38 z 200920.10.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/22)

 • Dz. U. L274 - 36 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7806) (1)

 • Dz. U. L274 - 30 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zwolnienie od pobierania podatku transportowego złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7761) (1)

 • Dz. U. L274 - 28 z 200920.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L274 - 25 z 200920.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/114/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L274 - 19 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2009 z dnia 19 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Boerenkaas (GTS))

 • Dz. U. L274 - 9 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

 • Dz. U. L274 - 3 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.