Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7806) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 36

Strona 1 z 2
L 274/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7806)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/767/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (1), w szczególności jej art. 8 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Obowiązki uproszczenia procedur administracyjnych nałożone na państwa członkowskie w rozdziale II dyrek­ tywy 2006/123/WE, w szczególności w jej art. 5 i 8, obejmują obowiązek uproszczenia procedur i formalności mających zastosowanie do podejmowania i prowadzenia działalności usługowej oraz obowiązek dopilnowania, aby te procedury i formalności były łatwe do dopełnienia przez usługodawców na odległość oraz drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe”. Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2006/123/WE dopełnianie procedur i formalności poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” musi być możliwe transgranicznie między państwami członkowskimi. W celu spełnienia obowiązku dotyczącego uproszczenia procedur i formalności oraz ułatwienia transgraniczego korzystania z „pojedynczych punktów kontaktowych” procedury realizowane drogą elektroniczną powinny opierać się na prostych rozwiązaniach, również w odniesieniu do podpisów elektronicznych. W przypadkach, w których po przeprowadzeniu odpo­ wiedniej oceny ryzyka konkretnych procedur i formalności uznaje się, że niezbędny jest wysoki poziom bezpieczeństwa lub równoważność z podpisem odręcznym, w odniesieniu do niektórych procedur i formalności od usługodawców można wymagać zasto­ sowania zaawansowanego podpisu elektronicznego opar­ tego na kwalifikowanym certyfikacie i składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisów lub bez takiego urządzenia. Wspólnotowe ramy w zakresie podpisu elektronicznego zostały ustanowione w dyrektywie 1999/93/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (2). W celu ułatwienia skutecznego trans­ granicznego wykorzystywania zaawansowanych podpisów elektronicznych opartych na kwalifikowanym

certyfikacie należy zwiększyć zaufanie do podpisów elek­ tronicznych niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim znajduje się siedziba podpisującego lub podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, który wystawia certyfikat kwalifikowany. Można to osiągnąć, ułatwiając dostęp do przedstawionych w wiarygodnej formie informacji niezbędnych do weryfikacji podpisów elektronicznych, w szczególności do informacji dotyczą­ cych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, nadzorowanych/akredytowanych przez państwo człon­ kowskie oraz do informacji dotyczących usług przez te podmioty świadczonych.

(5)

Należy zapewnić upublicznienie tych informacji przez państwa członkowskie przy użyciu wspólnego wzoru w celu ułatwienia korzystania z tych informacji oraz zapewnienia właściwego poziomu szczegółowości pozwalającego stronie odbierającej na zweryfikowanie podpisu elektronicznego,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 Stosowanie i akceptacja podpisów elektronicznych 1. Jeżeli jest to uzasadnione na podstawie odpowiedniej oceny ryzyka i zgodne z art. 5 ust. 1 i 3 dyrektywy 2006/123/WE, państwa członkowskie mogą wymagać od usłu­ godawcy, w celu dopełnienia pewnych procedur i formalności poprzez pojedyncze punkty kontaktowe zgodnie z art. 8 dyrek­ tywy 2006/123/WE, zastosowania zaawansowanego podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie i składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisów lub bez takiego urządzenia, jak zostało to zdefiniowane i uregulowane w dyrektywie 1999/93/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 47 z 200920.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 910/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad wywozu pozakwotowego w sektorze cukru (  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L274 - 45 z 200920.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/769/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L274 - 38 z 200920.10.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/22)

 • Dz. U. L274 - 32 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7801) (1)

 • Dz. U. L274 - 30 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zwolnienie od pobierania podatku transportowego złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7761) (1)

 • Dz. U. L274 - 28 z 200920.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L274 - 25 z 200920.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/114/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L274 - 19 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2009 z dnia 19 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Boerenkaas (GTS))

 • Dz. U. L274 - 9 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

 • Dz. U. L274 - 3 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.