Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/22)

Data ogłoszenia:2009-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 38

Strona 1 z 5
L 274/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2009

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/22) (2009/768/WE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

i wyjaśnień o charakterze technicznym i redakcyjnym; oraz d) skreślające nieobowiązujące już postanowienia dotyczące migracji do TARGET2,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności pierwsze i czwarte tiret art. 105 ust. 2,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 11 ust. 6 oraz art. 17, 22 i 23,

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 1 lit. c) decyzji EBC/2007/7 otrzymuje brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Bank Centralny (EBC) uczestniczy w TARGET2 w celu przetwarzania w TARGET2 włas­ nych płatności oraz płatności swoich klientów, jak również w celu świadczenia za pośrednictwem TARGET2 usług rozrachunkowych dla organizacji rozliczenioworozrachunkowych, w tym podmiotów z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), o ile podlegają one nadzorowi systemowemu właściwego organu i na ich dostęp do TARGET2-ECB wyraziła zgodę Rada Prezesów.

„c) zapewniać usługi rozrachunkowe dla podmiotów zarządzających systemami zewnętrznymi (ancillary systems), w tym podmiotów z siedzibą poza EOG, o ile podlegają one nadzorowi systemowemu właści­ wego organu, spełniają wymogi nadzorcze dotyczące miejsca położenia infrastruktury świadczącej usługi w euro, okresowo nowelizowane i ogłaszane na stronie internetowej EBC (*), a na ich dostęp do TARGET2EBC wyraziła zgodę Rada Prezesów.

(2)

Zarząd EBC przyjął decyzję EBC/2007/7 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (1).

(3)

W decyzji EBC/2007/7 należy wprowadzić zmiany: a) uwzględniające nową wersję jednolitej wspólnej plat­ formy (Single Shared Platform, SSP); b) w celu wyjaśnienia szczególnych zasad dotyczących miejsca położenia insty­ tucji sprawujących nadzór systemowy, do których prze­ strzegania obowiązane są podmioty świadczące usługi w euro; c) uwzględniające szereg innych zmian

___________ (*) Obecna polityka Eurosystemu w zakresie miejsca poło­ żenia infrastruktury określona jest w następujących komunikatach, dostępnych na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu: a) »Policy state­ ment on euro payment and settlement systems located outside the euro area« z dnia 3 listopada 1998 r.; b) »The Eurosystem’s policy line with regard to consoli­ dation in central counterparty clearing« z dnia 27 września 2001 r.; c) »The Eurosystem policy princi­ ples on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions« z dnia 19 lipca 2007 r.; oraz d) »The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’« z dnia 20 listopada 2008 r.”.

Artykuł 2 Załącznik do decyzji EBC/2007/7 podlega zmianie zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 71.

20.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/39

Artykuł 3 Wejście w życie 1. Przepis art. 1 niniejszej decyzji oraz pkt 1 lit. a) i pkt 2 załącznika do niniejszej decyzji wchodzą w życie w dniu 23 października 2009 r. 2. Pozostałe przepisy niniejszej decyzji wchodzą w życie w dniu 23 listopada 2009 r.

Frankfurt nad Menem dnia 6 października 2009 r. Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET

L 274/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 47 z 200920.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 910/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad wywozu pozakwotowego w sektorze cukru (  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L274 - 45 z 200920.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/769/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L274 - 36 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7806) (1)

 • Dz. U. L274 - 32 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7801) (1)

 • Dz. U. L274 - 30 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zwolnienie od pobierania podatku transportowego złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7761) (1)

 • Dz. U. L274 - 28 z 200920.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L274 - 25 z 200920.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/114/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L274 - 19 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2009 z dnia 19 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Boerenkaas (GTS))

 • Dz. U. L274 - 9 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

 • Dz. U. L274 - 3 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.