Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 45

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/769/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

Data ogłoszenia:2009-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 45

20.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/45

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/769/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje: W dniu 12 czerwca 2007 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga) (1). W dniu 23 czerwca 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/485/WPZiB (2) zmieniające i przedłużające do dnia 30 czerwca 2009 r. wspólne działanie 2007/405/WPZiB. W dniu 15 czerwca 2009 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2009/466/WPZiB (3) zmieniające i przedłużające do dnia 30 czerwca 2010 r. wspólne działanie 2007/405/WPZiB. Wspólne działanie 2009/466/WPZiB przewiduje, że Rada określi nową finansową kwotę odniesienia w celu pokrycia wydatków związanych z misją na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Konieczne są nowe i nasilone działania w celu zwal­ czania stale występujących w Demokratycznej Republice Konga, zwłaszcza na wschodzie kraju, przypadków prze­ mocy na tle seksualnym i bezkarności sprawców. W tym celu należy wprowadzić przepis umożliwiający misji rozmieszczenie wyspecjalizowanego personelu, aby wzmocnić walkę z przemocą na tle seksualnym i bezkarnością sprawców.

(6)

Misja wykonuje swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić realizacji celów wspólnej poli­ tyki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) określonych w art. 11 Traktatu.

Wspólne działanie 2007/405/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

(2)

We wspólnym działaniu 2007/405/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(3)

„1. Misja będzie wspierać reformę sektora bezpieczeństwa w zakresie policji, mającą odniesienie do wymiaru sprawied­ liwości. Poprzez monitorowanie, udzielanie wsparcia i doradztwo, a także poprzez podkreślanie wymiaru strate­ gicznego EUPOL DR Konga:

(4)

— przyczynia się do reformy i restrukturyzacji krajowej policji kongijskiej, wspierając ustanowienie skutecznych, profesjonalnych oraz wieloetnicznych/zintegrowanych sił policyjnych, z uwzględnieniem znaczenia policji lokalnej w całym kraju, przy pełnym zaangażowaniu w ten proces władz kongijskich;

(1) Dz.U. L 151 z 13.6.2007, s. 46. (2) Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 44. (3) Dz.U. L 151 z 16.6.2009, s. 40.

— przyczynia się do zwiększenia współdziałania między policją a szerzej rozumianym systemem wymiaru spra­ wiedliwości;

L 274/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.10.2009

— przyczynia się do zapewnienia spójności całokształtu wysiłków na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa, w tym przez wspieranie zwalczania przemocy na tle seksualnym i bezkarności sprawców; — ściśle współpracuje z EUSEC DR Konga i z projektami Komisji Europejskiej oraz koordynuje swoje działania z innymi uzgodnionymi na poziomie międzynarodowym staraniami w dziedzinie reformy policji i systemu wymiaru sprawiedliwości; — przyczynia się do uwzględniania aspektów procesu pokojowego na wschodzie DRK, obejmujących policję oraz problematykę płci, prawa człowieka i kwestię dzieci w konfliktach zbrojnych, a zwłaszcza powiązań tego procesu z reformą krajowej policji kongijskiej”. 2) Artykuł 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W ramach misji istnieje komórka ds. projektów do celów określania i wdrażania projektów. Misja doradza państwom członkowskim i państwom trzecim oraz koordy­ nuje i ułatwia w ramach swojej odpowiedzialności wdrażanie ich projektów w dziedzinach dotyczących misji i wspierających jej cele.” 3) Artykuł 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Misja jest stale obecna w Gomie i Bukawu we wschod­ niej części DRK, tak by służyć pomocą i wiedzą fachową w procesie stabilizacji na wschodzie DRK. W Gomie i Bukawu rozmieszczony jest dodatkowy wyspecjalizowany personel w dziedzinie dochodzeń, w tym w zwalczaniu prze­ mocy na tle seksualnym, ale jego kompetencje obejmują całe terytorium DRK, a umiejscowienie jego placówek służbo­

wych może ulegać zmianie wraz ze zmianami sytuacji lokalnej i warunków bezpieczeństwa. Personel ten podlega bezpośrednio zastępcy szefa misji odpowiedzialnemu za operacje”. 4) W art. 3 ust. 3 dodaje się następującą literę: „g) eksperci przydzieleni do prowadzenia dochodzeń, w tym zwalczania przemocy na tle seksualnym”. 5) Artykuł 9 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. wynosi 5 150 000 EUR”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przy­ jęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 19 października 2009 r. W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 47 z 200920.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 910/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad wywozu pozakwotowego w sektorze cukru (  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L274 - 38 z 200920.10.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/22)

 • Dz. U. L274 - 36 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7806) (1)

 • Dz. U. L274 - 32 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7801) (1)

 • Dz. U. L274 - 30 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zwolnienie od pobierania podatku transportowego złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7761) (1)

 • Dz. U. L274 - 28 z 200920.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L274 - 25 z 200920.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/114/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L274 - 19 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2009 z dnia 19 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Boerenkaas (GTS))

 • Dz. U. L274 - 9 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

 • Dz. U. L274 - 3 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.