Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

Data ogłoszenia:2009-10-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 9

Strona 1 z 5
20.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje okre­ ślone w części A załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 (2). Ponadto zastosowanie mają następujące definicje: 1) „początkowa zdolność operacyjna” oznacza możliwość wykonania usługi sieciowej w pełnym zakresie jej funkcjo­ nalności bez gwarancji jakości zgodnej z zasadami okre­ ślonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, a także bez gwarancji dostępu do usługi dla wszystkich użytkowników geoportalu INSPIRE; 2) „wydajność” oznacza minimalny poziom funkcjonowania, przy którym cel można uznać za osiągnięty, i dotyczy czasu wykonania polecenia przez usługę sieciową INSPIRE; 3) „przepustowość” oznacza minimalną liczbę jednocześnie wykonywanych poleceń przy zadanej wydajności; 4) „dostępność” oznacza prawdopodobieństwo, że usługa sieciowa jest dostępna; 5) „czas odpowiedzi” oznacza czas mierzony w miejscu poło­ żenia usługi państwa członkowskiego, w którym to czasie dana operacja usługi zwróciła pierwszy bajt wyniku; 6) „polecenie wykonania usługi” oznacza pojedyncze pole­ cenie dotyczące pojedynczej operacji usługi sieciowej INSPIRE; 7) „element metadanych INSPIRE” oznacza element metada­ nych określony w części B załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1205/2008; 8) „publikowanie” oznacza operację dodawania, usuwania lub aktualizacji elementów metadanych dotyczących zasobów INSPIRE w ramach usługi wyszukiwania; 9) „język naturalny” oznacza język używany przez ludzi w formie mówionej, pisemnej lub migowej w ogólnych celach komunikacyjnych; 10) „zbieranie” oznacza operację mającą na celu pobieranie elementów metadanych dotyczących zasobów INSPIRE ze źródłowej usługi wyszukiwania oraz umożliwienie tworzenia, usuwania lub aktualizacji metadanych dotyczą­ cych tych zasobów w docelowej usłudze wyszukiwania; 11) „warstwa” oznacza podstawową jednostkę informacji geograficznej, która może być uzyskiwana jako mapa z serwera zgodnie z EN ISO 19128.

(2) Dz.U. L 326 z 4.12.2008, s. 12.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 16, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2007/2/WE ustanawia ogólne zasady doty­ czące tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Państwa członkowskie są zobowiązane stworzyć i obsługiwać sieć usług dotyczą­ cych zbiorów danych przestrzennych oraz usług, dla których metadane zostały utworzone zgodnie z tą dyrek­ tywą. Aby zapewnić kompatybilność i funkcjonalność takich usług na szczeblu wspólnotowym, należy określić specy­ fikacje techniczne i minimalne kryteria wydajności w odniesieniu do tych usług, w zakresie tematów wymie­ nionych w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE. W celu zapewnienia organom publicznym i stronom trzecim technicznej możliwości łączenia ich zbiorów i usług danych przestrzennych z usługami sieciowymi konieczne jest określenie odpowiednich wymogów dla tych usług. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie określa wymogi dotyczące tworzenia i utrzymywania usług sieciowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE (zwanych dalej „usługami siecio­ wymi”), oraz obowiązków związanych z dostępnością tych usług dla organów publicznych państw członkowskich i stron trzecich zgodnie z art. 12 tej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 274 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L274 - 47 z 200920.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 910/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad wywozu pozakwotowego w sektorze cukru (  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L274 - 45 z 200920.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/769/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

 • Dz. U. L274 - 38 z 200920.10.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2009/22)

 • Dz. U. L274 - 36 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7806) (1)

 • Dz. U. L274 - 32 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie harmonizacji pasm częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz na potrzeby systemów naziemnych umożliwiających dostarczanie paneuropejskich usług łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7801) (1)

 • Dz. U. L274 - 30 z 200920.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. w sprawie wniosku o zwolnienie od pobierania podatku transportowego złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7761) (1)

 • Dz. U. L274 - 28 z 200920.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L274 - 25 z 200920.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/114/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L274 - 19 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2009 z dnia 19 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Boerenkaas (GTS))

 • Dz. U. L274 - 3 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L274 - 1 z 200920.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.