Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 1

23.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3) B. PROCEDURA PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 4, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIA PROCEDURA (1)

Dnia 14 września 2005 r. JSC Kirovo-Chepetsky Khimi­ chesky Kombinat, przedsiębiorstwo zarejestrowane na mocy przepisów prawa rosyjskiego, złożyło wniosek do kancelarii Sądu o unieważnienie rozporządzenia (WE) nr 945/2005.

(4)

Wyrokiem z dnia 10 września 2008 r. w sprawie T348/05, zgodnie z jego wykładnią dokonaną w wyroku z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie T-348/05 INTP, Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich unieważnił rozporządzenie (WE) nr 945/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w odniesieniu do JSC Kirovo-Chepetsky Khimi­ chesky Kombinat.

C. ZMIANA ŚRODKÓW

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 658/2002 nałożono ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu objętego kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90 i pochodzącego z Rosji. Na wniosek przemysłu wspól­ notowego przeprowadzono następnie przegląd okresowy dotyczący zakresu produktu, co doprowadziło do nało­ żenia ostatecznego cła antydumpingowego, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 945/2005 (3), na przywóz nawozów stałych o zawartości azotanu amonu przekra­ czającej 80 % masy, obecnie objętych kodami CN 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 i ex 3105 90 91 oraz pochodzących z Rosji. W następstwie wniosku w sprawie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego rozporządzeniem Rady (WE) nr 661/2008 (4) potwier­ dzono cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 56 z 6.3.1996, s. 102 z 18.4.2002, 160 z 23.6.2005, 185 z 12.7.2008, 1. s. 1. s. 1. s. 1.

(2)

(5)

W związku z powyższymi ustaleniami należy uchylić z mocą wsteczną, do dnia wejścia w życie rozporzą­ dzenia (WE) nr 661/2008, środki antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu pochodzącego z Rosji azotanu amonu, innego niż objęty kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90, produkowanego i wywożonego przez JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

(6)

Wnioski o zwrot lub umorzenie powinny być składane do krajowych organów celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celnego,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Artykuł 1 1. Litera b) w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2008 otrzymuje oznaczenie „c)”.

L 278/2 2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2009

Po lit. a) w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2008 dodaje się tekst w brzmieniu: „b) dla towarów produkowanych przez JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (dodatkowy kod TARIC A959):

Opis produktu Kod CN Kod TARIC Stała kwota cła (EUR za tonę)

— Azotan amonu inny niż w roztworze wodnym — Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub innymi nieorganicznymi substancjami niebędą­ cymi nawozami, o zawartości azotu przekraczającej 28 % masy

3102 30 90

47,07

3102 40 90

47,07

Dla towarów, o których mowa w art. 2 ust. 1, produkowanych przez JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat i niewymienionych w tabeli powyżej, cło antydumpingowe nie ma zasto­ sowania.”. Artykuł 2 Ostateczne cło antydumpingowe zapłacone Wspólnocie Europejskiej przez JSC Kirovo-Chepetsky Khimi­ chesky Kombinat za przywóz produktu objętego postępowaniem zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 661/2008, z wyjątkiem cła nałożonego na przywóz produktów objętych kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90, zostaje zwrócone lub umorzone. Wnioski o zwrot lub umorzenie składa się do krajowych organów celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celnego. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 1 stosuje się od dnia 13 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu dnia 19 października 2009 r. W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 32 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.