Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 51

Strona 1 z 2
23.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/51

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813) (2009/776/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamor­ skich ze Wspólnotą Europejską (1), w szczególności jej załącznik III art. 37,

(6)

rozwoju istniejącego przemysłu. Odstępstwo to jest kluczowe dla istnienia jednego z zakładów produkcyj­ nych. Wykorzystanie odstępstwa przyznanego w 2001 r. było niezwykle niskie (402 tony w 2002 r. oraz zero ton w okresie od stycznia 2003 r. do grudnia 2006 r.). Należy zatem przyznać odstępstwo dla takiej samej ogólnej ilości rocznej jak ilość objęta odstępstwem przy­ znanym w 2001 r., czyli 2 100 ton.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 28 grudnia 2001 r. Komisja przyjęła decyzję 2001/936/WE wprowadzającą odstępstwo od definicji „produktów pochodzących” w celu uwzględnienia szcze­ gólnej sytuacji Grenlandii dotyczącej krewetek z gatunku Pandalus borealis (2). Odstępstwo to wygasło dnia 31 grudnia 2006 r. Pismem z dnia 26 czerwca 2009 r., które wpłynęło dnia 6 lipca 2009 r., Grenlandia zwróciła się z wnioskiem o nowe odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w załączniku III art. 37 do decyzji 2001/822/WE w odniesieniu do rocznej ilości 2 500 ton przetworzo­ nych i konserwowanych krewetek z gatunku Pandalus borealis, które mają być wywożone z Grenlandii. Grenlandia oparła swój wniosek na fakcie, że w niektórych porach roku dostawy krewetek mających status produktów pochodzących są niewystarczające. Artykuł 37 załącznika III do decyzji 2001/822/WE doty­ czący definicji pojęcia „produktów pochodzących” i metod współpracy administracyjnej przewiduje, że można pozwolić na odstępstwa od reguł pochodzenia w przypadkach uzasadnionych rozwojem istniejących gałęzi przemysłu lub tworzeniem nowych gałęzi w danym kraju lub na danym terytorium. Wnioskowane odstępstwo jest uzasadnione na mocy załącznika III art. 37 ust. 1 i 7 do decyzji 2001/822/WE w odniesieniu do rozwoju istniejących gałęzi przemysłu w Grenlandii. Ponieważ odstępstwo przyznaje się dla produktów, które muszą być rzeczywiście przetworzone, a dodana lokalnie wartość do niepochodzących surowych skorupiaków stanowi co najmniej 45 % wartości produktu końcowego, odstępstwo to przyczyni się do

Z zastrzeżeniem zgodności z niektórymi warunkami odnoszącymi się do ilości, nadzoru i czasu trwania, odstępstwo nie powoduje poważnej szkody dla sektora gospodarki bądź istniejącego przemysłu Wspólnoty lub jednego państwa członkowskiego lub większej ich liczby.

(7)

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3) określa zasady admini­ strowania kontyngentami taryfowymi. Zasady te należy stosować z uwzględnieniem niezbędnych zmian do zarządzania ilością, dla której przyznaje się odstępstwo niniejszą decyzją.

(8)

(3)

Ponieważ wniosek o przyznanie odstępstwa dotyczy okresu od dnia 1 sierpnia 2009 r., odstępstwo należy przyznać ze skutkiem od tej daty. W piśmie z dnia 26 czerwca 2009 r. władze Grenlandii zaproponowały wygaśnięcie obowiązywania przyznanego okresu odstęp­ stwa z dniem 31 grudnia 2013 r., gdy decyzja 2001/822/WE utraci moc obowiązującą.

(4)

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(5)

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od przepisów załącznika III do decyzji 2001/822/WE, przetworzone i konserwowane krewetki z gatunku Pandalus borealis, objęte kodem CN ex 1605 20, prze­ tworzone w Grenlandii z krewetek niepochodzących, uważane są za pochodzące z Grenlandii zgodnie z warunkami niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 32 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.