Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 60

L 278/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG (2009/781/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

cego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do wsparcia specjalnego (7). Niemcy i Szwecja podjęły decyzję o zastosowaniu art. 136 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Decyzja Komisji 2008/788/WE z dnia 3 października 2008 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzo­ wych 2009–2012 (8) została uchylona i zastąpiona decyzją Komisji 2009/780/WE (9) w celu uwzględnienia decyzji Portugalii o niestosowaniu dobrowolnej modu­ lacji dla roku kalendarzowego 2009. Należy zatem 2009/379/WE, odpowiednio zmienić decyzję

(5)

W decyzji Komisji 2009/379/WE (2) określono kwoty, które na mocy art. 10 ust. 2 i art. 143d rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (3), art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 (4), art. 190a rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (5) oraz art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 134 i art. 135 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (6) udostępnia się Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). W art. 136 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 państwom członkowskim umożliwia się przesunięcie do EFRROW kwoty obliczonej zgodnie z art. 69 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 z roku budżetowego 2011, zamiast zastosowania przepisów art. 69 ust. 6 lit. a) tego rozpo­ rządzenia. Kwoty udostępnione do przesunięcia zostały obliczone i ustalone w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 639/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiają­

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Załącznik do decyzji 2009/379/WE zastępuje się tekstem okre­ ślonym w załączniku do niniejszej decyzji.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(3)

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L

209 z 11.8.2005, s. 1. 117 z 12.5.2009, s. 10. 270 z 21.10.2003, s. 1. 95 z 5.4.2007, s. 1. 299 z 16.11.2007, s. 1. 30 z 31.1.2009, s. 16.

(7) Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 17. (8) Dz.U. L 271 z 11.10.2008, s. 44. (9) Zob. s. 59 niniejszego Dziennika Urzędowego.

23.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/61

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

(mln EUR) Kwoty udostępnione na rzecz EFRROW Rok budżetowy Artykuł 10 ust. Artykuł 143d Artykuł 9 ust. Artykuł 134 Artykuł 135 Artykuł 136 Artykuł 4 ust. Artykuł 190a 2 rozporzą­ rozporządzenia 1 rozporzą­ rozporządzenia rozporządzenia rozporządzenia 1 rozporzą­ ust. 2 rozpo­ dzenia (WE) nr (WE) nr dzenia (WE) nr (WE) nr (WE) nr (WE) nr dzenia (WE) nr rządzenia (WE) 1782/2003 1782/2003 73/2009 73/2009 73/2009 73/2009 378/2007 nr 1234/2007 Saldo netto udostępnione na wydatki EFRG

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

984 1 241 1 305,7

22 22 22 1 867,1 2 095,3 2 355,3 2 640,9 22 22 22 22 484 484 484 51,6 51,6 51,6 362 424 397 403,9 372,3 334,9 40,66 82,11 122,61 122,61 122,61

44 753 44 592 44 886,64 44 777,79 44 437,59 44 685,19 44 917,99”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 62 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 32 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.