Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033)

Data ogłoszenia:2009-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 62

Strona 1 z 2
L 278/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.10.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8033) (2009/782/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2009/379/WE z dnia 11 maja 2009 r. określająca kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG (6) została zatem zmieniona decyzją Komisji 2009/781/WE (7) w celu uwzględnienia nowych kwot przekazywanych z i do EFRROW. W związku z przyjęciem decyzji 2009/780/WE i decyzji 2009/781/WE należy dostosować kwoty udostępnione na rzecz EFRROW i dodać je do podziału na poszcze­ gólne lata wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Komisji 2006/636/WE (8),

(4)

Niemcy i Szwecja podjęły decyzję, zgodnie z art. 136 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (2), o udostępnieniu od 2011 r. kwoty obliczonej zgodnie z art. 69 ust. 7 tego rozporzą­ dzenia i określonej w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 639/2009 (3) dla programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych w ramach Europej­ skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Decyzja Komisji 2008/788/WE z dnia 3 października 2008 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzo­ wych 2009–2012 (4) została uchylona i zastąpiona decyzją Komisji 2009/780/WE (5) w celu uwzględnienia decyzji władz Portugalii o niestosowaniu dobrowolnej modulacji dla roku kalendarzowego 2009.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/636/WE zastępuje się tekstem okre­ ślonym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1. Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16. Dz.U. L 191 z 23.7.2009, s. 17. Dz.U. L 271 z 11.10.2008, s. 44. Zob. s. 59 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(6) Dz.U. L 117 z 12.5.2009, s. 10. (7) Zob. s. 60 niniejszego Dziennika Urzędowego. (8) Dz.U. L 261 z 22.9.2006, s. 32.

23.10.2009

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Podział wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich w latach 2007–2013

(ceny bieżące w EUR) Z czego minimum dla regionów kwalifikują­ cych się w ramach celu »Konwergencja«, razem

PL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem 2007–2013

Belgia Bułgaria (*) Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia (**) Słowenia Słowacja

63 991 299 244 055 793 396 623 321 62 592 573 1 184 995 564 95 608 462 373 683 516 461 376 206 286 654 092 931 041 833 1 142 143 461 26 704 860 152 867 493 260 974 835 14 421 997 570 811 818 12 434 359 70 536 869 628 154 610 1 989 717 841 560 524 173 0 149 549 387 303 163 265

63 957 784 337 144 772 392 638 892 66 344 571 1 186 941 705 95 569 377 355 014 220 463 470 078 1 277 647 305 942 359 146 1 135 428 298 24 772 842 147 768 241 248 836 020 13 661 411 537 525 661 11 527 788 72 638 338 594 709 669 1 932 933 351 562 491 944 1 146 687 683 139 868 094 286 531 906

62 458 083 456 843 751 409 036 387 67 411 254 1 202 865 574 101 036 594 346 851 422 482 113 090 1 320 830 901 947 341 939 1 183 870 921 23 949 762 150 342 483 249 948 998 13 255 487 527 075 432 11 256 597 73 671 337 580 732 057 1 971 439 817 584 180 154 1 502 691 530 136 508 049 282 749 256

70 637 509 412 748 664 415 632 774 85 052 762 1 311 256 553 104 667 353 363 518 252 492 922 509 1 400 090 047 1 091 752 155 1 256 577 236 23 911 507 153 226 381 253 855 536 13 838 190 529 160 494 10 964 212 87 111 293 586 983 505 1 935 872 838 592 619 895 1 401 644 651 134 100 946 266 600 239

73 167 519 398 058 913 406 640 636 91 231 467 1 365 559 200 104 639 066 351 698 528 665 568 186 1 227 613 000 1 169 090 147 1 403 606 589 22 402 714 148 781 700 248 002 433 13 287 289 547 603 625 10 347 884 90 406 648 556 070 574 1 860 573 543 611 642 601 1 357 854 634 124 076 091 263 028 387

75 495 480 397 696 922 412 672 094 98 797 618 1 398 361 509 108 913 401 352 271 063 669 030 398 1 255 978 191 1 223 917 557 1 422 949 382 21 783 947 150 188 774 250 278 098 13 281 368 563 304 619 10 459 190 96 082 449 545 968 629 1 857 244 519 611 692 105 1 359 146 997 118 858 866 275 025 447

77 776 632 395 699 781 424 262 250 106 488 551 1 429 714 950 113 302 602 351 503 589 671 747 957 1 284 264 263 1 278 994 332 1 441 205 996 21 037 942 151 198 432 253 898 173 13 212 084 584 609 743 10 663 325 102 750 233 532 956 948 1 851 146 247 610 872 156 1 356 173 250 113 031 296 319 809 578

487 484 306 2 642 248 596 2 857 506 354 577 918 796 9 079 695 055 723 736 855 2 494 540 590 3 906 228 424 8 053 077 799 7 584 497 109 8 985 781 883 164 563 574 1 054 373 504 1 765 794 093 94 957 826 3 860 091 392 77 653 355 593 197 167 4 025 575 992 13 398 928 156 4 134 023 028 8 124 198 745 915 992 729 1 996 908 078

40 744 223 692 192 783 1 635 417 906 0 3 174 037 771 387 221 654 0 1 905 697 195 3 178 127 204 568 263 981 3 341 091 825 0 327 682 815 679 189 192 0 2 496 094 593 18 077 067 0 31 938 190 6 997 976 121 2 180 735 857 1 995 991 720 287 815 759 1 106 011 592

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 278/63

(ceny bieżące w EUR) Z czego minimum dla regionów kwalifikują­ cych się w ramach celu »Konwergencja«, razem

L 278/64

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Razem 2007–2013

Finlandia Szwecja Zjednoczone Króle­ stwo Razem

335 121 543 292 133 703 263 996 373 10 873 879 246

316 143 440 277 225 207 645 001 582 13 274 839 325

308 265 407 270 816 031 706 122 271 13 973 664 584

313 973 134 280 491 463 746 326 084 14 335 536 182

298 490 092 278 775 513 748 994 332 14 437 211 311

294 408 238 277 860 755 752 455 626 14 614 123 242

288 617 053 275 759 282 749 224 152 14 809 920 797

2 155 018 907 1 953 061 954 4 612 120 420 96 319 174 687

0 PL 0 188 337 515 31 232 644 963

(*) W latach 2007, 2008 i 2009 środki pochodzące z Sekcji Gwarancji EFOGR wynoszą odpowiednio 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR oraz 337 004 104 EUR. (**) W latach 2007, 2008 i 2009 środki pochodzące z Sekcji Gwarancji EFOGR wynoszą odpowiednio 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR oraz 1 058 369 098 EUR.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 278 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L278 - 60 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/379/WE określającą kwoty, które na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 378/2007, (WE) nr 479/2008 i (WE) nr 73/2009 udostępnia się EFRROW, oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L278 - 59 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2010, 2011 i 2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8031)

 • Dz. U. L278 - 58 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Danii w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7951) (1)

 • Dz. U. L278 - 56 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Schizochytrium sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7933)

 • Dz. U. L278 - 54 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2009 r. dotycząca rozszerzenia zastosowania oleju z mikroalg Ulkenia sp. jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7932)

 • Dz. U. L278 - 51 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2009 r. w sprawie odstępstwa od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dotyczących przetworzonych i konserwowanych krewetek z Grenlandii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7813)

 • Dz. U. L278 - 32 z 200923.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 10/08 (ex NN 7/08) której Niemcy udzieliły w związku z restrukturyzacją IKB Deutsche Industriebank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6022) (1)

 • Dz. U. L278 - 29 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 27 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L278 - 25 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L278 - 24 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 23 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L278 - 19 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L278 - 17 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L278 - 15 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L278 - 13 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L278 - 9 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L278 - 7 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dz. U. L278 - 5 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2009 z dnia 22 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Schwäbische Maultaschen lub Schwäbische Suppenmaultaschen (ChOG)]

 • Dz. U. L278 - 3 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L278 - 1 z 200923.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 989/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.